Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10156
Title: Fifty shades of grotesque: Anti-austerity movements in Europe after 2008
Other Titles: Groteskin Elli Tonu: 2008 sonrası Avrupa'da kemer sıkma karşıtı hareketler
Authors: Övünç Ongur, Hakan
Çakır, Burak
Keywords: Uluslararası İlişkiler
International Relations
Sosyal hareketler
Social movements
Issue Date: 2022
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu tezin amacı, Sosyal Hareketler literatürü ile Mihail Bakhtinci grotest ve karnavalesk kavramlarını birlikte ele alarak, 2008 Küresel Ekonomik Krizi sonrası dönemde, yedi Avrupa Birliği ülkesinde gerçekleşen kemer-sıkma karşıtı protestoları incelemektir. Tezin ana argümanı, Bakhtinci bir perspektiften grotesk ve karnavalesk sembollerin farklı bölgesel, kültürel ve ekonomik unsurlara rağmen, Avrupa'daki bu kemer-sıkma karşıtı protestolarda benzerşekilde kullanılmış olduğudur. Tezde, Bakhtin'in teorileri, sosyal hareketler literatürü ve ele alınan vakaların bulguları üzerinden bir fotoğraf analizi gerçekleştirilecek ve sonuç bölümünde ortaya çıkanüç ortak tema üzerinden genel bir tartışma yürütülecektir. Bakhtin literatürü ile Sosyal Hareketler literatürünün birlikte ele alınması, protestolarda ortaya çıkarılan davranış biçimleri ile halk kültürü arasındaki bağlantının anlaşılmasına ve katılımcıların stratejileri, motivasyonları ve duyguları ile Bakhtinci kavramlar arasındaki bağlantının anlaşılmasını sağlayacaktır.
The aim of this thesis is to examine the anti-austerity protests that took place in seven European Union countries in the post-2008 Global Economic Crisis by bringing together the Social Movements literature and the Bakhtinesque concepts of grotesque and carnivalesque. The main argument of the thesis is that, from a Bakhtinesque perspective, grotesque and carnivalesque symbols are used similarly in these antiausterity protests in Europe, despite different regional, cultural and economic elements. In the thesis, a photographical analysis will be carried out on Bakhtin's theories, social movements literature and the findings of the cases discussed, and finally a general discussion will be carried out on three main themes obtained eventually in the conclusion part. Considering the Bakhtin literature and the Social Movements literature together will provide an understanding of the connection between the behavior patterns revealed in the protests and the folk culture. Furthermore, this would also assist in grasping the relationship between the strategy, motivation and emotions of the participants and the Bakhtinesque concepts
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYbW4LYUFgAQ3aLek1ERQ9ny5VC_GAJVQ5WnZ7e-Wf6_X
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10156
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
754474.pdf4.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.