Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1369
Title: Geleneksel Kamu Hukuku Sistematiğinde Kamu Özel İşbirliğine Eleştirel Bir Bakış:6428 Sayılı Kanun Ve Yasal Yapılanma Ve Uygulama İçin Öneriler
Authors: Yalçın, Fatma Ceren
Keywords: Kamu özel işbirliği
Geleneksel kamu hukuku
6428 Sayılı Kanun
Public private cooperation
Traditional public law
Act No. 6428
Issue Date: Sep-2016
Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi
Source: Yalçın, F. C. (2016). Geleneksel kamu hukuku sistematiğinde kamu özel işbirliğine eleştirel bir bakış: 6428 sayılı kanun ve yasal yapılanma ve uygulama için öneriler.
Abstract: Uluslararası örgütler ve küresel piyasa ekonomisinin devlet iktidarını sınırlandıran faaliyetleri neticesinde kamu hukukunun işlev kaybına uğradığı ve geleneksel kamu hukuku kalıplarının sermaye odaklı bir bakış açısıyla yalnızlaştırıldığı kamu özel işbirliği eleştirilerinin temelini oluşturmaktadır. Kamu özel işbirliğinin alternatifsiz bir model olarak savunulması bu eleştirilerin dozunu arttırmaktadır. Özgürlük ve demokratik işleyişi salt özel sektör lehine güçlendiren bu yaklaşım kamu özel işbirliğinin tarafları arasındaki asimetriyi derinleştirecektir. Bu durum bireylerin yatırımlara ve nihayet sisteme mesafeyle bakmalarına neden olacaktır. Bireylerde ve kurumlarda oluşacak güvensizlik duygusunun sistem krizine ve toplumsal değerlerde çözülmeye yol açması kaçınılmazdır. Bu makalede, Türkiye’de kamu otoritesinin 6428 sayılı Kanun temelinde sahip olduğu yetkileri kullanırken geleneksel kamu hukuku ilkelerini gözeten bir yaklaşımla hareket etmesinin önemi, eleştirel bir bakış açısıyla ve yasal yapılanma ve uygulama için geliştirilen öneriler ile nesnel bir çerçevede incelenmiştir.
The argument that public law lost some of its function as a result of activities carried out by international organizations and global market economy that restrict state power and traditional public law patterns are alienated by a capital-focused point of view constitutes the basis of public private partnership critics. The fact that public private partnership is presented as a model with no alternatives escalates the criticisms. An approach that empowers freedom and democratic functioning solely in favour of private sector will deepen the asymmetry. This causes individuals to distance themselves from both investments and eventually the system. The lack of trust in institutions and individuals will cause systematic crisis and damage of social values. This paper handles the significance of upholding the principles of traditional public law by public authority in Turkey in accordance with Act No. 6428 while exercising its powers with a critical point of view and in an objective framework with recommendations developed for legal structuring and implementation.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/239276
https://hdl.handle.net/11467/1585
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1369
ISSN: 1303-5495
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.