Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2380
Title: Tek darbe pasif yön bulma tekniklerinin analizi
Other Titles: The analysis of monopulse passive direction finding techniques
Authors: Tavlı, Bülent
Ceyhan, Kıvanç
Keywords: Phase difference
Amplitude comparison Interferometer
Direction finding
Faz farkı
Genlik karşılaştırma
İnterferometre
Yön bulma
Issue Date: 2016
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Ceyhan, K. (2016). Tek darbe pasif yön bulma tekniklerinin analizi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Elektronik harp operasyonları; elektronik atak, elektronik savunma ve elektronik destek olmak üzere üç temel görevi içermektedir. Elektronik destek operasyonları savaş durumunda komuta kontrol mekanizmasına ya da dost birliklere istihbarat sağlamak, düşman sistemler hakkında değerli bilgi üretmek ve bu bilgileri hem saldırı hemde savunma operasyonlarında kullanmak üzere güncel, gizli ve hazır tutmak amacıyla gerçekleştirilen elektronik harp operasyonudur. Radar ikaz alıcı sistemleri hedefin varlığı, konumu, mesafesi ve yönü gibi kritik bilgileri üretmek için kullanılan elektronik destek sistemidir. Bu sistemler hedefin yönünü bulabilmek amacıyla farklı yön bulma teknikleri kullanmaktadır. Bu tezde tekdarbe yön bulma tekniklerinden genlik karşılaştırma ve faz karşılaştırma algoritmaları incelenmiştir. Genlik ve faz karşılaştırma algoritmaları kullanılarak standart 4, 6 ve 8 sektörlü anten yerleşim yapılarının farklı SNR ve frekans değerleri altında yön bulma performansı analiz edilmiştir. Faz karşılaştırma tekniği genlik karşılaştırma tekniğine göre daha yüksek doğrulukta yön kestirimi yapabilmektedir. Ancak yüksek frekanslarda yön bulma hatasını arttıran yön belirsizlikleri oluşmaktadır. Bu tez çalışmasında, faz karşılaştırma tekniği ile ortaya çıkan belirsizliklerin sebepleri açıklanmış ve giderilebilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur. Ayrıca belirli bir tarama aralığı için kırıklı anten yapıları kullanılarak az sayıda anten ile yön kestirimi yapılmış ve düşük hata oranları ile açı kestirimleri gerçekleştirilmiştir. Kullanılan anten sayısının azaltılması için farklı anten yerleşim geometrileri farklı SNR ve frekans altında denenmiş ve sonuçları sunulmuştur. Bunların dışında elektronik sistemlerin doğasından kaynaklı sistem uyumsuzluk hataları genlik ve faz karşılaştırma teknikleri için ayrı ayrı incelenmiş, antenlerin hedefe farklı yükseliş açılarında baktığı durumlar göz önünde bulundurularak, yükseliş açısı hatalarının yön bulma performansına etkisi analiz edilmiştir.
Electronic warfare operations involve three basic missions including electronic attack, electronic defense and electronic support measures. Electronic support measures are utilized to provide intelligence to command and control mechanism or the friendly troops, to generate valuable information, kept confidential, up to date and available in order to use both in attack and in defense operations in the event of war. Radar warning receiver systems, used to generate critical information about presence, distance, location and direction of target, is one of the electronic support measures. These systems use many different direction finding techniques for finding direction of target. In this thesis, amplitude comparison and phase comparison algorithms of monopulse direction finding techniques are analyzed. Direction finding performance is examined at different SNR and frequencies using amplitude and phase comparison algorithms for 4, 6 and 8 sector antenna structures. Phase comparison technique can perform more accurate estimation of direction of arrival compared to amplitude comparison technique. However, in this technique, direction ambiguities increasing error of estimation of direction of arrival are emerging at high frequencies. The causes of consisting ambiguities were explained and solution methods were recommended for these ambiguities because of phase comparison technique. Moreover, direction estimation is analyzed with less antenna using fractured antenna structures for specific search interval and direction estimation is achieved with low error rates. Different antenna placement geometries are tested at different SNR and frequencies in order to decrease the number of antenna and the result are introduced. Beside these, system mismatch errors caused by the nature of electronic system was analyzed severaly for amplitude and phase comparison techniques, considering the situation that antennas look in target with different elevation angle, the effect of consisting elevation angle errors on direction finding performance was analyzed.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2380
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
450641.pdf3.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

124
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.