Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2449
Title: İş yaşamında üretkenlik karşıtı davranışlar : Ayrımcılık ve adaletsizlik algıları ile olumsuz duyguların etkileri
Other Titles: Counterproductive work behaviors: Perceived discrimination and injustice with negative emotions effect
Authors: Varoğlu, Demet
Öztürk, İrem
Keywords: Organizational injustice
Workplace discrimination
Counterproductive work behaviors
Negative emotions.
Örgütsel adaletsizlik
İşyerinde ayrımcılık
Üretkenlik karşıtı iş davranışları
Olumsuz duygular
Issue Date: 2015
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Öztürk, İ. (2015). İş yaşamında üretkenlik karşıtı davranışlar : Ayrımcılık ve adaletsizlik algıları ile olumsuz duyguların etkileri. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmada; ayrımcılık algısı, adaletsizlik algısı, olumsuz duygular ve üretkenlik karşıtı iş davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma kapsamında hem nitel (derinlemesine mülakatlar) hem de nicel araştırma yöntemleri (anket çalışmaları) kullanılmıştır. 381 kişiden toplanan veriye içerik analizi, faktör analizi, bağımsız örneklemler t testi, korelasyon analizi, tek yönlü varyans analizi ve çok değişkenli hiyerarşik regresyon uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları; ayrımcılık algısının, adaletsizlik algısının ve olumsuz duyguların ara bulucu etkisiyle ÜKD'yi arttırdığına yönelik oluşturulan kuramsal çerçeveyi desteklemektedir. Ayrıca; okul, hemşericilik, hayat görüşü/ideoloji ve yaş kriterleri üzerinden ayrımcılığın cinsiyete dayalı ayrımcılık kadar örgüt içerisinde önemli bilgisel adaletsizlik algısının ÜKD üzerinde büyük etkisi ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: örgütsel adaletsizlik, işyerinde ayrımcılık, üretkenlik karşıtı iş davranışları, olumsuz duygular
In this research; perceived discrimination, perceived injustice, negative emotions and counterproductive work behaviors (CWB) were investigated. In this study both qualitative (in-depth interviews) and quantitative (survey) research methods were used. Content analysis, factor analysis, independent samples t-test, correlation analysis, one-way ANOVA and multivariate hierarchical regression were conducted on the data collected from 381 participants. Results of the study supported the theoretical framework in which perceived discrimination and perceived injustice increased CWB together with the moderator effect of negative emotions. Also, it was shown that school; home-township, world view/ideology and age criteria were very important as bases of discrimination and increased perceived injustice. Also, informational injustice was found to have a huge effect on CWB. Keywords: organizational injustice, workplace discrimination, counterproductive work behaviors, negative emotions
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2449
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
396627.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

174
checked on Jun 27, 2022

Download(s)

174
checked on Jun 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.