Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3355
Title: Son Düzenleme Ve Gelişmeler Kapsamında Değişecek Ve Yenilenecek Bağımsız Denetçi Raporları
Authors: Sayar, A. R. Zafer
Ergüden, A. Engin
Keywords: Auditing
auditor’s report
audit reporting
Bağımsız denetim
denetçi raporu
bağımsız denetim raporlaması
Issue Date: Apr-2016
Publisher: TÜRMOB
Source: Sayar, A. R., & Zafer-Ergüden, E. (2016). Son Düzenleme ve Gelişmeler Kapsamında Değişecek ve Yenilenecek Bağımsız Denetçi Raporları. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi (48), 85-98.
Abstract: Regarding compliance of financial statements and other financial information with financial reporting standardsand their accuracy; it is mandatory to bind audit results with a report at the end of independent audit, which isthe process of auditing financial statements and other financial information on books, records and documentsby using the necessary independent auditing techniques stipulated in auditing standards and reporting by assessment, in an attempt to obtain adequate and proper independent auditing evidences ensuring reasonable assurance. When it is considered that each process in business economics has input and output, while the input ofrisk based independent auditing process is risk assessment whereas its output is audit report. Standards concerningindependent audit reporting take place between IAS 700 – 799, and the most fundamental ones are the paragraphsIAS 700 – Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements, IAS 705 - Modifications to the Opinionin the Independent Auditor's Report and IAS 706 - Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter(s) Paragraphs in the Independent Auditor’s Report. In independent audit reporting, moving to the phase of risk based auditing along with the large scale accountingscandals in early 2000, although the audit opinions had short paragraphs in periods prior to this period (traditionalauditing), the current audit report opinions are detailed and extended along with the risk based auditing process.In our studies, the content of the changing auditor’s reports on the financial statements to be prepared for the periods ending on 15 December 2016 or afterwards and the matters to be changed shall be examined in detail
Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda,makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerindendenetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması süreci olan bağımsız denetim sonucunda mutlaka denetimsonuçlarının rapora bağlanması zorunluluğu bulunmaktadır. İşletme biliminde her bir sürecin girdisi (INPUT)ve çıktısı (OUTPUT) olduğu göz önünde bulundurulduğunda, risk odaklı bağımsız denetim sürecinin girdisi,risk değerlemesi ve riske karşılık verme, çıktısı denetim raporudur. Bağımsız denetim raporlaması ile ilgili standartlar IAS 700 - 799 arasında yer almakta en temeli IAS 700 - Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma veRaporlama, IAS 705 - Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi ve IAS 706 Bağımsız Denetiçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragraflarıdır. 2000'li yılların başlarında meydana gelen muhasebe skandalları ile birlikte risk odaklı denetim aşamasına geçenbağımsız denetim raporlaması ile birlikte denetim rapor görüşleri daha detaylandırılarak uzatılmıştır. Oysa budönemden önceki geleneksel dönemde denetim rapor görüşleri daha kısa idi. Çalışmamızda, 15 Aralık 2016 tarihinde veya sonrasında sona eren dönemler için hazırlanacak finansal tablolar hakkındaki değişecek denetçi raporlarının içeriğinin neler olacağını ve hangi hususların değişeceği ele alınacaktır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/240264
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3355
https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/09e2ce2a-a534-4678-aee6-d5e9df421047/muhasebe-ve-denetime-bakis-dergisi-sayi-48
ISSN: 1307-6639
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.