Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3437
Title: Rekabet istihbaratı ve strateji ilişkisi: Örnek olay analizi
Other Titles: Relationship between competitive intelligence and strategy: Case study analysis
Authors: Aktaş, Ramazan
Algül, Merve Ece
Keywords: Rekabet
Rekabet İstihbaratı
Strateji
Stratejik Yönetim
Örnek Olay Analizi
Competition
Competitive Intelligence
Strategy
Strategic Management
Case Study Analysis
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Algül, E. (2019). Rekabet istihbaratı ve strateji ilişkisi: Örnek olay analizi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: İçinde bulunduğumuz bilgi devrinde, küreselleşme ve teknolojinin tetiklediği rekabet günden güne artan yoğunluğuyla işletmeleri etkisi altına almaktadır. Bu dinamik ortamda, işletmelerin sürdürülebilir kârlılık sağlayarak rekabet gücünü korumaları için alışılagelmiş yöntemler yeterli olmamaktadır. İşletmeler doğru stratejik kararlar verebilmek için, yapılarına uygun araç ve yöntemler ile çevrelerini izlemeli, fırsat ve tehditlere karşı tetikte olmalıdır. Bu da rekabet istihbaratı ile mümkün olacaktır. Ancak, hem akademik yazında, hem de iş ortamında rekabet istihbaratı konusunda bilgi ve uygulama yetersizlikleri ve fikir ayrılıkları olduğu dikkati çekmektedir. Bu çalışma ile, işletmelerin stratejik yönelimleri ile istihbarat toplama çabaları arasındaki ilişkinin anlaşılması ile konuya kuramsal olarak tutarlık getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu itibarla çalışmada, rekabet istihbaratı ve stratejik yönetim ekolleri tanımlanmış ardından "örnek olay analizi" yönetimiyle iş dünyası ve akademik çevrenin konuya yaklaşımları değerlendirilmiştir. Yapılan içerik analizleri göstermiştir ki, rekabet istihbaratı ve strateji ilişkisi konusu iş dünyası ve akademik çevrede kısıtlı bir uyumluluğa sahiptir. Bu çalışma, teorik ve pratik alanı bir arada değerlendirerek literatürdeki eksikliği gidermenin yanında, iş dünyasınında bu konuda bilinç oluşturarak rekabet istihbaratı uygulamalarının kullanımını yaygınlaştırabilecek öncü bir çalışma olması nedeniyle önemlidir.
In this era of information, the competition that is triggered by globalization and technology influences the enterprises with increasing intensity. In this dynamic environment, conventional methods are not sufficient to maintain the competitive power of the enterprises by providing sustainable profitability. In order to make the right strategic decisions, businesses should monitor their environment with appropriate tools and methods, and be alert to opportunities and threats. This will be possible with competitive intelligence. However, it is noteworthy that there are insufficiencies and disagreements in the field of competitive intelligence in both academic and business environment. With this study, it is aimed to provide theoretical consistency with the understanding of the relationship between the strategic orientations of enterprises and comepetitive intelligence gathering efforts. In this respect, competitive intelligence and strategic management schools were defined and then the case studies of business world and academic environment were evaluated with case study analysis method. Content analysis showed that there is a limited compatibility in the business world and academic environment in terms of the relationship between competitive intelligence and strategy.This study is important because it is a pioneering study that can eliminate the lack of literature by evaluating the theoretical and practical field together and to increase the awareness of this issue in the business world and spread the use of intelligence applications.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3437
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
548521.pdfMerve Ece Algül_Tez5.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

20
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.