Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3454
Title: State identity, energy security and foreign policy: A comparative analysis of Germany and Turkey
Other Titles: Devlet kimliği, enerji güvenliği ve dış politika: Almanya ve Türkiye'nin karşılaştırmalı bir analizi
Authors: Demirtaş, Birgül
Demir, Orçun
Keywords: Energy Security
Foreign Policy
State Identity
Germany
Turkey
Enerji Güvenliği
Dış Politika
Devlet Kimliği
Almanya
Türkiye
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
Source: Demir, O. (2019). State identity, energy security and foreign policy: A comparative analysis of Germany and Turkey. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmanın başlıca amacı, Türkiye ile Almanya'nın devlet kimliği ve enerji güvenliği algıları arasındaki karşılıklı etkileşimi ve bu etkileşimin dış politika davranışlarına yansımalarını sosyal inşacılık bağlamında incelemektir. Bu doğrultuda iki ülkenin Soğuk Savaş sonrası enerji politikaları, piyasa yapıları ve uluslararası örgütlerle ilişkileri devlet kimliği etrafında incelenmiştir. Çalışma iki temel soruyu temel almaktadır: Türkiye ile Almanya'nın devlet kimlikleri ile enerji güvenlikleri arasındaki etkileşim nedir? Ve bu ülkelerin enerji politikaları ve dış politikaları arasında nasıl bir etkileşim vardır? Bu tezde süreç takibi (process-tracing) ve eleştirel söylem analizi yöntemleri kullanılmış ve Almanya ile Türkiye karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. Bu bağlamda, Almanya'nın devlet kimliği çerçevesinde norm odaklı bir enerji politikası benimsediği ve bu enerji politikasının dış politikasına benzer bir şekilde yansıdığı görülmüştür. Öte yandan, Türkiye'nin enerji politikası güç parametreleri etrafında şekillendirilmektedir ve bu anlamda iki ülkenin enerji güvenliği algıları farklılık göstermektedir. Bu tez yedi bölümde incelenmiştir. Girişin ardından, ikinci bölüm kavramsal ve teorik çerçeveyi içerecek, daha sonra metodoloji tanıtılacaktır. Dördüncü ve beşinci bölümde Almanya ve Türkiye devlet kimliği, enerji güvenliği ve dış politika açısından incelenecek, altıncı bölümde bu iki ülke karşılaştırılarak ve sonuca geçilecektir.
This thesis aims to examine the interaction between Turkish and German state identities and energy security perceptions, and reflections of this interaction to foreign policy behaviors in the context of social constructivism. In this direction, the two countries' energy policies, market structures and relations with international organizations were examined based on their state identities in the post-Cold War period. The study is based on two basic questions: What is the interaction between state identity and energy security of Turkey and Germany? And what is the interaction between energy policy and foreign policy of these countries? In this thesis, process tracing and critical discourse analysis methods were used. In this context, it was seen that Germany adopted a norm-oriented energy policy within the framework of the state identity and this energy policy was reflected in a similar way on its foreign policy. On the other hand, Turkey's energy policy is shaped around the realist power parameters and in this sense the two countries' energy security perceptions differ. This thesis consists of seven chapters. Following introduction, second chapter will include conceptual and theoretical framework, then methodology will be introduced. Chapter four and five will examine Germany and Turkey in terms of state identity, energy security and foreign policy. In chapter six the two countries will be compared and last chapter will summarize the main findings.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3454
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
584666.pdfOrçun Demir_Tez1.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

64
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.