Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3480
Title: Deneyim tasarımı bağlamında ticari sergilemelerdebir tasarım ilkesi olarak geçicilik
Other Titles: Temporariness as a principle of design in commercialexhibitions in the context of experience design
Authors: Aslan, Şaha
Baysal, Özlem
Keywords: Deneyim
Deneyim tasarımı
Ticari sergilemeler
Geçicilik
Experience
Experience design
Retail stores
Temporariness
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Baysal, Ö. (2019). Deneyim tasarımı bağlamında ticari sergilemelerdebir tasarım ilkesi olarak geçicilik. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu araştırma, mekânı, deneyim tasarımı bağlamında bir tasarım ilkesi olarak geçicilik kavramı üzerinden tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, çok boyutlu bir deneyim alanı olarak kabul edilen mekân ve deneyim odaklı üretilen ticari sergileme mekânlarının tasarım üzerine olan etkileri ile bu mekânların yüklendiği anlamlara dair iş birlikleri sorgulanmıştır. Geçicilik kavramı, deneyim ve pazarlama kavramları üzerinden tariflenerek bir tasarım ilkesi olarak araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışma 'geçici mekân' olarak da tanımlanan 'pop-up mekân'ları analiz etmeyi amaçlamakta ve ticari sergileme mekânlarını bir 'deneyim tasarımı' problemi kabul etmektedir. Bu bağlamda geçicilik kavramı pazarlama ve tasarım alanlarının ara kesitinde, mekân algısı özelinde ele alınmıştır. Bu bağlamda tezin birinci bölümünde, konunun önemi, amacı – kapsamı, yöntemi ve kurgusu aktarılmıştır. İkinci bölümünde, tezin bağlamını oluşturan deneyim ve deneyim tasarımı kavramları okuyucuya sunulmuştur. Üçüncü bölümünde, tezin temelini oluşturan geçicilik kavramı detaylandırılmıştır. Dördüncü bölümünde, deneyim ve ticari sergilemeyle olan ilişkisini açıklamak adına pazarlama kavramlarına açıklık getirilmiştir. Beşinci bölümünde, örnekler üzerinden ticari sergileme mekânlarının geçiciliği tartışılırken; altıncı bölümde sonuç ve öneriler sunulmuştur.
This research aims to open a discussion for space on the concept of temporality as a design principle in the context of experience design. Within the scope of the study, the effects of spaces that are considered as a multi-dimensional experience space and the commercial exhibition spaces which are created through experience-oriented on the design, and the collaborations regarding the meanings of these spaces are questioned. The concept of temporality is defined through experience and marketing notions and it forms the basis of the research as a design principle. The study purposes to analyse 'the pop-up spaces', which are also described as 'temporary spaces', and accepting commercial exhibition spaces as an 'experience design' problem. In this context, the temporality concept has been tackled in the cross-section of marketing and design areas, and especially in space perception. In this sense, the importance of the topic, aim - scope, method and construction of the research are explained in the first chapter of the thesis. In the second chapter, the concepts of experience and experience design, which form the context of the thesis, are presented to the reader. In the third chapter, the concept of temporality which constructs the basis of the thesis is elaborated. In the fourth chapter, the concepts of marketing are explained in order to explain the relationship between experience and commercial exhibition. In the fifth section, the temporality of commercial exhibition spaces is debated through examples; in the last chapter, conclusions and recommendations are presented in detail.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3480
Appears in Collections:Tasarım Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Design Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
589123.pdfÖzlem Baysal_Tez30.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Aug 8, 2022

Download(s)

8
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.