Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3529
Title: Sıvı yakıtlı bir roket motorunun rejeneratif yöntemle hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve eşlenik ısı transferi kullanılarak soğutulması
Other Titles: Regenerative cooling of a liquid rocket engine using computational fluid dynamics and conjugate heat transfer
Authors: Uslu, Sıtkı
Süer, Tacettin Utku
Keywords: Rejeneratif sogutma
Sıvı yakıtlı roket motoru
Soğutma kanalı
Eşlenik ısı transferi
:Regenerative cooling
Liquid rocket engine
Cooling channel
Conjugate heat transfer
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Süer, T. (2019). Sıvı yakıtlı bir roket motorunun rejeneratif yöntemle hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve eşlenik ısı transferi kullanılarak soğutulması. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Rejeneratif soğutma, sıvı yakıtlı roket motorlarının soğutulması için kullanılan bir yöntemdir. Roket motor duvarlarını soğutmak için sıvı yakıt (bazı motorlarda oksitleyici) duvarların içinde bulunan soğutma kanallarından geçerek duvarın motor boyunca soğumasını sağlar ve duvarların zarar görebileceği sıcaklığa ulaşmasını önler. Genel olarak en kritik yer, en yüksek ısı akısının meydana geldiği roket motoru yakınsak-ıraksak lülesinin boğaz bölgesidir. Rejeneratif olarak adlandırılan bu yöntem ile kanaldan geçen yakıtın sıcaklığı enjektöre kadar sürekli artar ve böylece yakıtın iç enerjisi yükselmiş olur ve bu olay yanma verimliliğine ve kararlığına olumlu yönde etki eder. Ancak, rejeneratif soğutma işlemi, kanaldan geçen yanıcı basıncının düşmesine neden olur. Bu nedenlerden dolayı, rejeneratif soğutma işleminde en iyi verimi elde etmek için düşük basınç kaybı ve düşük duvar sıcaklığı hedeflenmelidir. Wadel ve Meyer'in çalışmaları simülasyonların doğrulanması için kullanılmıştır. Rejeneratif soğutma analizlerinde zamandan bağımsız 3 boyutlu, türbülanslı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği farklı türbülans modelleri ve eşlenik ısı transferi ticari bir yazılım kullanılarak çözülmüştür. Yanma sonucu oluşmuş sıcak gaz karışımından kaynaklanan ısı akısı Bartz denklemi kullanılarak modellenmiştir. Rejeneratif soğutma analizleri için, literatürdeki çalışmalar incelenmiş ve deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Doğrulama çalışmasından sonra, yakıt dağıtıcısının rejeneratif soğutma kanallarına yakıtı nominal kütlesel debiden farklı dağıttığı koşulların soğutmaya olan etkisi incelenmiştir. Rejeneratif soğutma kanallarından bir tanesinin tıkanması durumunda roket motor duvarındaki sıcaklık değişimleri araştırılmıştır. Bunlara ek olarak, soğutma kanallarının sayısı ve boy-en oranı için farklı geometrik konfigürasyonların soğutma üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Regenerative cooling is a method used for cooling liquid fuel rocket engines. To cool the engine walls, the liquid fuel (oxidizer in some engines) passes through the cooling channels in the walls, allowing the wall to cool down along the engine and preventing the walls from reaching the temperature at which they may be damaged. In general, the most critical location is the throat region of the convergent-divergent nozzle, where the highest heat flux occurs. With this method, which is called regenerative cooling, the temperature of the fuel passing through the channel continuously increases up to the injector, thus increasing the internal energy of the fuel, which has a positive effect on combustion efficiency and stability. However, the regenerative cooling process causes the fuel pressure drop passing through the channel. For these reasons, to achieve the best efficiency in the regenerative cooling process, low pressure loss and low wall temperature should be targeted. Wadel and Meyer's studies are used to validate simulations. In the regenerative cooling analyzes, time-independent 3D, turbulence Computational Fluid Dynamics was solved using different turbulence models and conjugate heat transfer model using commercial software. The heat flux resulting from the combustion hot gas mixture was modeled using the Bartz equation. For regenerative cooling analyzes, the studies in the literature are examined and compared with the experimental results. After the validation study, the cooling effects of the differences from the nominal mass flow rate originating on the fuel manifold are investigated. In case of blockage of one of the regenerative cooling channels, temperature changes in the wall of rocket engine are studied. Additionally, the effects of different geometric configurations on cooling were investigated for the number and aspect ratio of the cooling channels.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3529
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
608825 (1).pdfTacettin Utku Süer_Tez5.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

134
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

66
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.