Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4153
Title: Ulusal Seviyede Kültür ve Trafik Ölüm Oranları İlişkisi: Ekonominin Düzenleyici Rolü
Other Titles: The Relationship between Culture and Traffic Fatality Rates at National Level: The Moderating Role of the Economy
Authors: Zihni, Yeşim Üzümcüoğlu
Solmazer, Gaye
Özkan, Türker
Keywords: culture
traffic fatality rates
economy
kültür
trafik ölüm oranları
ekonomi
Issue Date: 2020
Source: ZİHNİ, Y. Ü., SOLMAZER, G., & ÖZKAN, T. Ulusal Seviyede Kültür ve Trafik Ölüm Oranları İlişkisi: Ekonominin Düzenleyici Rolü. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 3(1), 28-38.
Abstract: This study examined whether the relationship between cultural variables and traffic fatality rates at the national level differs according to income level. In this study, culture was evaluated in the framework proposed by Hofstede (2001) and examined on the basis of five dimensions (individualism versus collectivism, power distance, uncertainty avoidance, femininity versus masculinity, and short-term orientation versus long term orientation). Correlation analysis showed that fatality rates were negatively correlated with individualism and long-term orientation, while these rates were positively correlated with power distance. Moderation analysis showed that income level moderated the relationship between long-term orientation and traffic fatality rates. The relationship between long-term orientation and traffic fatality rates was found to be statistically significant only in countries with middle-income levels. The current findings and limitations of the study were discussed by considering the relevant literature.
Bu çalışma, ulusal seviyede kültür ve trafiğe bağlı ölüm oranları arasındaki ilişkinin gelir seviyesine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektedir. Bu çalışmada, kültür Hofstede (2001) tarafından önerilen çerçevede değerlendirilmiş ve beş boyut (bireyciliğe karşı toplulukçuluk, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, maskülenliğe karşı feminenlik ve uzun vadeli oryantasyona karşı kısa vadeli oryantasyon) temelinde incelenmiştir. Korelasyon analizi, ölüm oranlarının bireycilik ve uzun vadeli oryantasyon ile negatif yönde ilişkiliyken, güç mesafesi ile pozitif yönde ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca, düzenleyici değişken analizi sonuçlarında gelir seviyesinin uzun vadeli oryantasyon ve ölüm oranları arasındaki ilişkiyi düzenlediği bulunmuştur. Uzun vadeli oryantasyon ile ölüm oranı arasındaki ilişkinin sadece orta gelir seviyesindeki ülkelerde negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulgulanmıştır. İlgili alanyazın dikkate alınarak mevcut bulgular ve çalışmanın kısıtlılıkları tartışılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4153
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuad/issue/54066/654010
ISSN: 2667-8071
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

180
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.