Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5244
Title: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Organizasyon Şeması-Optimizasyonu ve Simülasyonu: Hazırlık Aşaması
Other Titles: Cukurova University School of Medicine Organization Chart-Optimization and Simulation: Preliminary Step
Authors: Koç, Ayşe Filiz
Koç, Gizem Gül
Kokangül, Ali
Keywords: Cerrahi
Issue Date: 2015
Abstract: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇÜTF) bünyesinde yürütülmekte olan faaliyetlere ait iş akış şemaları oluşturulmak amacı ile öncesinde ihtiyaç duyulabilecek bilgiler toplanarak bir ön araştırma yapılmıştır. Literatür verilerine göre Türkiye'de pek çok fakültenin iş akış şemalarının olduğu fakat iş akış örgütlenme şeması organizasyonuna ait optimizasyon çalışması bulunmadığı dikkati çekmiştir. Bu nedenle sırasıyla bilgilerin derlenmesi, elde edilen veriler doğrultusunda iş akış şemalarının çizilmesi ve çizilen her bir şemanın ilgili ekipler tarafından gözden geçirilmesi, problem ortaya konularak simulasyon modellemenin oluşturulması, ve son olarak optimizasyon modelleme yöntemini içeren dört aşamadan oluşan bir proje hazırlanmıştır. Birinci ve ikinci aşamanın sunulduğu bu çalışmada karşılaşılan zorluklar, iş akış şemalarının avantaj ve dezavantajları sunulmuştur.
A preliminary investigation is made to form work flow charts about activities that are carried out in Cukurova University Faculty of Medicine (CUFM) by collecting meta-information that might be needed. According to the data from literature it is noteworthy that many of the faculties in Turkey have work flow charts but there is not any optimization study about work flow organisation scheme.Due to this, a project, consisting of four stages, which are information gathering, forming work flow charts according to the gathered information and control of these charts by relevant experts, forming of simulation models by putting the problems forward, and lastly using optimization modelling method, is prepared. In this study, which covers first and second stages, difficulties that are encountered, advantages and disadvantages of work flow charts are presented.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/200400
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5244
ISSN: 0250-5150
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Bölümü / Department of Industrial Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.