Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5385
Title: Rasim Özdenören ve öykücülüğü
Other Titles: Rasim Özdenören and his narration
Authors: Canbaz, Yumuşak Firdevs
Issue Date: 2012
Abstract: Edebî ve fikrî alanda pek çok kitaba imza atmış olan Rasim Özdenören, elli beş yıllık yazarlık serüveninde on öykü kitabı yayımlamıştır. Pek çok edebiyat dergisinin de kurucuları arasında yer alan Özdenören, edebiyat kuramına dair yazdığı yazılarla da edebî eserlerine düşünce boyutu kazandıran yazarlardan biridir. İslam uygarlığının kendine özgü değer yargılarını ve duyarlılığını öykülerine taşıyan yazar, öykülerini bir mesaj verme kaygısı ile yazmadığının da altını çizer. Öykü kitapları tematik olarak okunduğunda yabancılaşma ve başkaldırı, çözülmenin ekonomik boyutları, ölüm ve ahiret düşüncesi, aile, çocuk, ev ve tasavvuf üzerine yoğunlaştıkları görülür. Bu makalede Özdenören’in öykü kitaplarının genel değerlendirmesi yapılmıştır.
Who signed the book in many literary and intellectual Rasim Özdenören, fifty-five-year adventure of a writer published ten book on the short story. Many of the founders of the Özdenören literary magazine, literary theory and literary works of writings about the size of the winning idea is one of the authors. Stories of Islamic civilization with its own value judgments and sensitivity to anxiety and not typing a message to the author also underlines the stories. Short story books, read as a thematic of alienation and rebellion, the economic dimensions of dissolution, the idea of death and the hereafter, family, children, home and concentrate on mysticism is. In this article, the general assessment is made Özdenören'in short story books.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/135431
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5385
ISSN: 1308-2140
1308-2140
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.