Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5486
Title: Yabancı Yatırımcı Sahipliği Oranındaki Değişimin Getiri, Volatilite ve Likidite Üzerindeki Etkisi: BIST GYO Sektörü İçin Panel Veri Analizi
Other Titles: Impact of Changes in Foreign Investors Ownership on Return, Volatility and Liquidity: A Panel Data Analysis for BIST REIT Market
Authors: Kılıç, Saim
Delikanlı, İhsan Uğur
Alp, Ali
Issue Date: 2020
Abstract: Bu çalışmada, 2010-2018 döneminde pay senetleri Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) pay senetlerindeki yabancı yatırımcı pay sahipliği oranında meydana gelen değişimin söz konusu pay senetlerinin getirisine, volatilitesine ve likiditesine etkisi panel regresyon analizi yoluyla incelenerek taban genişlemesi hipotezinin geçerliliği ampirik olarak test edilmiştir. Araştırma sonucunda, yabancı sahiplik oranındaki ani değişimler ile pay senetlerinin getirisi, likiditesi ve volatilitesi arasında kısa vade için (üç aya kadar) istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, taban genişlemesi hipotezinin uzun vadede geçerli olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca, kısa vade için ortaya çıkan anlamlı ilişki nedeniyle fiyat baskısı hipotezinin geçerli olabileceği iddia edilse bile, bu durumun yabancı yatırımcıların işlemlerinin sonucu olarak değil, yabancı yatırımcıların pay sahipliğindeki değişimin bir “bilgi içermesi” ve bu bilginin piyasada öğrenildiğinde yerli yatırımcıların piyasaya ilgi gösterip daha fazla işlem yapmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.
This study aims to test the validity of base broadening hypothesis for the impact of changes in foreign investors’ ownership on the return, volatility and liquidity of the shares of the real estate investment trusts (REITs) traded in Borsa Istanbul between 2010 and 2018 by panel regression analysis. Results show that a statistically significant relation exists between the sudden changes in the ownership of the foreign investors and the return, liquidity and volatility of the shares for a short term (up to 3 months). So, it has been seen that base broadening hypothesis is not valid for a long period of time. Even if it can be claimed that price pressure hypothesis could prevail looking at the statistically significant relationship for a short time, it has been considered that this case emerged thanks to the domestic investors paying more court to the market with trading more shares when they were informed about the changes in foreign investors’ ownership depending on its nature as information content, not as a result of the traded shares actually by the foreign investors.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/409407
https://doi.org10.20409/berj.2020.257
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5486
ISSN: 2619-9491
2619-9491
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.