Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7904
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÜbeyli, Mustafa-
dc.contributor.authorDemir, Teyfik-
dc.date.accessioned2021-12-02T17:20:24Z-
dc.date.available2021-12-02T17:20:24Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationDemir, Teyfik. (2008). Metal ve katmanlı zırh malzemelerin 7,62 mm'lik zırh delici meriler karşısında balistik başarımının incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-e6kTsfbTpifld2bivMlutmB-C6N4Xwy70uZ-xQ_gMXZ-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/7904-
dc.descriptionYÖK Tez No: 216721en_US
dc.description.abstractSivil ve askeri uygulamalarda tam balistik koruma sağlayan ve mümkün olan en düşükağırlıktaki zırhı seçebilmek için mühendislik malzemelerinin balistik başarımlarınınbilinmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada, mühendislik malzemelerinden bazı çelikler(AISI 1050, AISI 4140, AISI 4340, 100Cr6,), alüminyum alaşımları (AA)( AA 5083 veAA 7075) ile katmanlı kompozitler 7,62 mm'lik zırh delici mermiler karşısında balistikolarak incelenmiştir. Çelik numuneler AISI 1050 hariç dört farklı ısıl işlem, alüminyumalaşımlarından AA 7075 te üç farklı ısıl işlem koşulunda denenmiştir. Dört farklı sertlikdeğeri temel alınarak ısıl işlem uygulanan çeliklerde 40, 50, 55 ve 60 HRC sertlikler eldeedilmeye çalışılmıştır. Alüminyum alaşımı 7075'te ise tavlama (T0), yaşlandırma (T651) veaşırı yaşlandırma (T7351) ısıl işlemleri uygulanmıştır. AISI 1050 ve AA 5083 piyasadantemin edildikleri gibi doğrudan kullanılmıştır. Daha sonra tüm malzemelerin balistikdeneylerden önce mekanik özellikleri belirlenmiştir. Ardından hedef kalınlığının balistikbaşarıma etkisini gösterebilmek için 5 farklı alan yoğunluğu sabit tutularak tüm numuneler 5farklı kalınlıkta hazırlanmıştır. Sonra her bir atış beş kez tekrarlanarak toplamda 525 atışyapılmıştır. Bunların ardından, en yüksek başarımı gösteren ~53 HRC sertlikteki AISI 4340numunesin önüne seramik koyularak katmanlı şekilde denenmiştir. Balistik deneylerKırıkkale Silahsan Silah Fabrikası A.Ş. atış poligonlarında 7,62 mm'lik zırh delicimermilerle gerçekleştirilmiştir. Deneyler sırasında mermi giriş ve çıkış hızları ölçülmüş vedeneylerden sonra başarılı olan ve olmayan tüm numuneler makro ve mikro olarakincelenerek hasar mekanizmaları ve balistik başarımı etkileyen etmenler belirlenmiştir. Buçalışmada en yüksek balistik başarımı katmanlı kompozitler sergilerken, bütüncül zırhmalzemeleri içinde en iyi başarımı ~53 HRC sertlikteki AISI 4340 numunesi göstermiştir.en_US
dc.description.abstractBallistic performance of engineering materials should be known in selection of the mostsuitable armor material to protect civilian or military system with the lowest possible weightagainst various threats. In this study, various engineering materials such as steels (AISI 1050,AISI 4140 ve AISI 4340), aluminum alloys (AA 5083 and AA 7075) and laminatedcomposites were investigated experimentally. Steel specimens with the exception of AISI1050 were tested in four different heat treatment conditions (different mechanicalproperties), and AA 7075 was also tested in three different heat treatment conditions. Fourdifferent hardness values, namely 40, 50, 55, 60 HRC were tried to be acheived based onfour different heat treatment conditions for steel specimens. Three different heat treatmentcondition; Annealing (T0), aging (T651) and over aging (T7351) were applied to AA 7075.AISI 1050 and AA 5083 were tested directly in as received condition from the market.Moreover, mechanical properties of all tested materials were determined before the ballistictests. Then, in order to show the effect of thickness, five different areal densities were keptconstant and specimens were prepared in five different thicknesses. After that, all tests wererepeated five times and 525 experiments were completed in total. Furthermore, AISI 4340,which exhibited the best ballistic performance with the hardness of ~53 HRC, was testedwith ceramic tile as front material. Ballistic tests were performed with 7.62 mm APprojectiles at the polygons of Kırıkkale Silahsan Silah Fabrikası A.Ş. Projectile?s entranceand exit velocities were measured during the tests and in order to exhibit the factors affectingthe ballistic performance and failure mechanisms studies the successful and unsuccessfularmor specimens are investigated in macro and micro scale after ballistic tests.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesien_US
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMakine Mühendisliğien_US
dc.subjectMechanical Engineeringen_US
dc.subjectBalistik deneyen_US
dc.subjectZırh delici mermien_US
dc.subjectZırh malzemelerien_US
dc.subjectBallistic testen_US
dc.subjectArmor piercing projectileen_US
dc.subjectArmor materialsen_US
dc.titleMetal Ve Katmanlı Zırh Malzemelerin 7,62 Mm’lik Zırh Delici Meriler Karşısında Balistik Başarımlarının İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation On The Ballistic Performance Of Metallic And Laminated Composite Materials Against 7.62 Mm Armour Piercing Projectilesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Engineering and Science, Industrial Engineering Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage149en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
crisitem.author.dept02.7. Department of Mechanical Engineering-
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses
Files in This Item:
File SizeFormat 
216721.pdf8.7 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

118
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.