Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8155
Title: Kişilik Özellikleri Ve Risk Algısının Motosiklet Kullanım Tarzı İle İlişkisi
Other Titles: The Relationship Between Motorcycle Rider Behaviours, Personality Characteristics And Risk Perception
Authors: Alavcı, Tansu
Gümüş, Gizem
Tekin, M. Ehil
Tekeş, Burcu
Üzümcüoğlu, Yeşim
Issue Date: 2021
Abstract: Motosiklet sürücülerinin kişilik özellikleri ve risk algıları ile motosiklet kullanımtarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanan bu çalışma alanyazındaki ilk araştırmaniteliğini taşımaktadır. Çalışmanın örneklemini 17-58 yaş aralığındaki motosiklet ehliyetiolan 201 erkek katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada Temel Kişilik Özellikleri Envanteri,Risk Algısı Ölçeği ve Motosiklet Kullanım Tarzı Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan hiyerarşikregresyon analizi sonuçlarına göre, hız ihlali kişilik özelliklerinin alt boyutlarından olanduygusal tutarsızlık ve olumsuz değerlik ile pozitif yönde ilişkiliyken; risk algısı ile negatif yönde ilişkili bulunmuştur. Dışadönüklük ile motor kontrol hataları arasında pozitif yöndeilişki olduğu bulunmuştur. Uyumluluk ve duygusal tutarsızlık boyutlarının motor kontrolhataları ile negatif yönde ilişkili olduğu bulgulanmıştır. Sorumluluk ve risk algısınınakrobasi ile arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Olumsuz değerlik ile trafikhataları boyutu arasında pozitif yönde ilişki olduğu bulgulanmıştır. Bu çalışma risk algısının,kişilik özellikleri ile birlikte incelendiğinde de motosiklet kullanım tarzı ile ilişki olduğunugöstermektedir. Bulgular doğrultusunda kişilik özellikleri arasındaki farklılıklar göz önündebulundurularak ehliyet kursu eğitimleri için farklı yöntemler geliştirilmesi ve yol güvenliğineolumlu katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
This study is the first research in literature which investigated the relationships between motorcycle rider behaviors, personality characteristics and risk perception. The participants were 201 male participants who have motorcycle license. The age range of the participants was between 17 and 58 years. In the current study, Basic Personality Traits Inventory, Risk Perception Scale and Motorcycle Rider Behavior Questionnaire were used. According to the results of the hierarchical regression analysis, speed violation was positively related with neuroticism and negative valance, and negatively related to risk perception. While there was a positive relationship between extraversion and motor control errors, results showed that agreeableness and neuroticism dimensions were negatively related with motor control errors. . It was found that there was a negative relationship between responsibility and risk perception and stunts. There was a positive correlation between negative valence and traffic errors. The results highlight that risk perception is related with motorcycle rider behaviors even when it is examined with personality traits. Considering possible differences between personality traits in line with the findings, it is aimed to develop different methods for driver's license trainings and make a positive contribution to road safety.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/447125
https://doi.org/10.16953/deusosbil.536737
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8155
ISSN: 1302-3284
1308-0911
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.