Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8535
Title: Türkiye'nin enerji güvenliğinde doğal gazın yönetişimi ve rolü
Other Titles: Governance and role of natural gas in Turkey's energy security
Authors: İpek, Pınar
Durmuş, Anıl
Keywords: Enerji
Energy
Uluslararası İlişkiler
International Relations
Issue Date: 2021
Publisher: TOBB ETÜ
Source: Durmuş, A. (2021). Türkiye'nin enerji güvenliğinde doğal gazın yönetişimi ve rolü (Yüksek Lisans tezi, TOBB ETÜ). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye'nin doğal gaz sektöründe nasıl bir yönetişim olduğu açıklanmıştır. Türkiye'nin, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri içerisinde Covid-19 salgını öncesi 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke olması nedeniyle Türkiye örneği çalışılmıştır. Araştırma sorusu, merkantilist, liberal ve hibrit yönetişime dair üç farklı yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye'de doğal gaz sektöründe hibrit bir yönetişim modelinin olduğu açıklanmıştır.
This study explains how Turkey's natural gas sector is governed. Turkey has the highest energy demand growth rate among Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) countries in the last 10 years before the Covid-19 pandemic. The resarch question is analyzed according to mercantalist, liberal and hybrid governance approaches in the literature. The findings of the study suggests that Turkey has a hybrid governance mechanism in its natural gas sector.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg3Bc6HL-ye1BNNVCuParp4fSBmYBxJTNdF8YQoadyrOv
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8535
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
708150.pdf2.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

24
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.