Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10075
Title: Jest ve mimiklerden yapay sinir ağları ile duygu sınıflandırma
Other Titles: Emotion classification with artificial neural networks from facial expressions and gestures
Authors: Atalay Satoğlu, Fatma Betül
Özyer, Tansel
Karatay, Büşra
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Issue Date: 2022
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Metin, resim, video ve konuşma gibi farklı veri kaynaklarından doğru duyguyu sınıflandırmak, çeşitli disiplinlerden araştırmacılar için ilham verici bir alanı olmuştur. Videolardan ve fotoğraflardan otomatik duygu algılama, denetimli ve denetimsiz makine öğrenimi yöntemleri kullanılarak üzerinde çalışılan zorlu konulardan biridir. Bu tez çalışmasında bir takım ön işleme adımları ve yeni bir derin öğrenme mimarisi ile videolardan duygu analizi yöntemi sunulmaktadır. Videolardan OpenPose aracı kullanılarak elde edilen yüz ve vücut pozisyon bilgileri modellerde kullanılmak üzere poz tanımlayıcılara dönüştürüldü, ardından LSTM ve Dönüştürücü modelleri bu veri ile eğitilerek performansları karşılaştırıldı. Ardından LSTM ve Dönüştürücü modellerine bir CNN bloğu ön katman olarak eklenmiş poz tanımlayıcılarla beslenen CNN bloğunun çıktısı LSTM ve Dönüştürücü modelleri için girdi olarak kullanıldı. Model doğruluklarını iyileştirmek amacı ile Video Çoklama, Anahtar Kare Seçimi ve Gauss Karışım Merkezi yaklaşımları ön işleme adımları olarak eklenmiş ve deneyler bu farklı yaklaşımların kombinaysonları için tekrarlandı. Yapılan kapsamlı deneylerin ardından sonuçlar karşılaştırıldı ve önerilen iki katmanlı sınıflandırıcı yapısı ve ön işleme adımlarının etkileri gözlemlendi. Sonuçlar ayrıca aynı veri kümesini kullanan güncel, yüksek doığruluk oranlarına sahip diğer yöntemlerle de karşılaştırıldı. FABO ve CK+ olmak üzere iki yaygın veri kümesi kullanılarak gerçekleştirilen deneyler, FABO veri seti için video çoklama uygulanmış CNN-Dönüştürücü yapısının %99 doğruluk oranı ile, diğer modellerden daha iyi bir performansa sahip olduğunu gösterdi. Her iki veri kümesi için de bir çok versiyonda önerilen model %90 üzerinde doğruluğa ulaşarak kayda değer başarımlar elde etti.
Classifying the right emotion from different data sources such as text, images, video, and speech has been an inspiring field for researchers from various disciplines. Automatic emotion detection from videos and photos is one of the challenging topics being studied using supervised and unsupervised machine learning methods. In this thesis, several preprocessing steps and a new deep learning architecture and emotion classification method from videos are presented. The face and body position information obtained from the videos using the OpenPose tool was converted into pose descriptors for use in the models, then the LSTM and Transformer models were trained with this data and their performances were compared. Then, the output of the CNN block fed with pose descriptors was used as input for the LSTM and Transformer models. Video Generation, Keyframe Selection, and Gaussian Mixture Center approaches were added as preprocessing steps to improve model accuracy and the experiments were repeated for combinations of these different approaches. After extensive experiments, the results were compared and the effects of the proposed two-layer classifier structure and preprocessing steps were observed. Results were also compared with other recent, high-accuracy methods using the same dataset. Experiments using two common datasets, FABO and CK+, showed that the CNN-Transformer structure with video generation approach for the FABO dataset outperforms the other models, with an accuracy of 99%. For both datasets, the proposed method in many versions achieved remarkable success, reaching an accuracy of over 90%.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYR-cZMmx_6J6Ts_Czut_FJqe0Py3cZV2PV9dMn3dSnan
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10075
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
752593.pdf6.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.