Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10125
Title: An analysis of the transformation of public space designs in architecture /
Authors: Sönmez, Murat
Yılmaz, Ayça
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2022
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Antik Yunan'dan itibaren kullanıcılar eylemde bulunarak ürettiği mimari mekanlar ile kamusal ve özel alanlar oluşturabilirler. Kamusal alan kavramının ise tarihsel süreçlerdeki çeşitli faktörler ile değişim ve dönüşümlere uğradığı iddia edilebilir. Bu noktada bu tez tarihsel süreçlerde kırılmalar yaratarak toplumsal yaşantıyı etkileyen faktörler bağlamında, düşünürler ve mimarların olaylara bakış ve değerlendirmeleri çerçevesinde kamusal alanı oluşturan koşulları ve kamusal mekanın üretilmesine yönelik mimari/mekansal tartışmaları araştırmaktadır. Bu kapsamda bu çalışma kamusal mekanın varlığı ve nitelikleri üzerine bir araştırma sunmaktadır. Bu çalışmada tarihsel okuma süreci ile mevcut toplumsal yapıyı etkileyen koşullar bağlamında, kamusal mekanın güncel halini ve mimari düşünce ve pratiklerine yönelik içeriği tartışılmaktadır. Bu noktada belirlenen olaylar, düşünürler ve mimarlar ile kamusal mekanın mimari içeriğinin program/eylem ve yapısal nitelikleri üzerine kurulu bir çalışmadır. Çalışma kamusal mekanların büyüklükleri, zemin-yüzey ilişkileri, mimari elemanların etkileşimleri gibi tasarımsal ve yapısal unsurlardaki değişimleri ve dönüşümleri analiz etmektedir. Bu bağlamda tez literatür araştırması, tablolama ve karşılaştırmalı analiz gibi üç temel yöntem kullanır. Çalıştırmayı oluşturan birinci yöntem felsefede kamusal alan tanım ve içeriğinin nasıl oluşturulduğuna yönelik literatür araştırmasıdır. Bu yöntem ile tezde yer verilen düşünürler Hannah Arendt, Jürgen Habermas, Richard Sennett, Oskar Negt-Alexander Kluge, Henri Lefebvre, Jacques Derrida ve William Gibson'ın kamusal alan kavramı ve tanımlarına ulaşılmıştır. Çalışmanın ikinci araştırma yöntemi ise analiz ve sınıflandırmadır. Araştırmanın ilk bölümünde seçilen düşünürlerin kamusal alan tanımları ve açılımları ile işaret ettikleri kamusal mekan programları ve içerikleri incelenmiştir. Bu düşünürlerin söylemleri ve kamusal alan tanımları ile belirlenen dönem içerisinde Herman Hertzberger, Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Marcos Novak ve Bjarke Ingels gibi mimarların çalışmaları bağlamında kamusal mekanı üretmeye yönelik mekan pratikleri de incelenmiştir. Bu araştırma ve analiz sürecinin sonucunda ise tarihsel süreçleri değiştiren teknolojik, politik, ekonomik, sanat, sağlık, sosyal ve mimari değişimler ile kamusal mekanı kuran mimari içeriğin düşünsel ve pratik karşılıkları tablolama ile bir araya getirilmiştir. Çalışmanın son yöntemi ise kamusal mekanın güncel karşılıklarını tasarlamaya yönelik bir süreçtir. Yapılan tablolamanın analiz sürecinde ortaya çıkan güncel koşulların barındırdığı iklim değişikliği, Covid-19 pandemisi, ekonomik ve politik değişimler ve teknolojik gelişmeler gibi toplumsal yapıyı etkileyen koşulların kamusal mekanın mimari içeriklerini tanımlamaya ve tartışmaya yönelik bir süreci içerir. Böylece günümüz mimari düşünce ve pratiklerinde kamusal mekanın tasarım ve üretimini etkileyen faktörler, mimari programlar ve kamusal mekanın üretilmesindeki düşünsel ve yapısal etkenler ile kamusal mekanın nasıl oluşacağı, bugünü ve yakın geleceği anlamak üzerinden tartışılmıştır.
Since ancient Greece, users can create public and private spheres with the architectural spaces they produce by taking action. It can be claimed that the concept of the public sphere has undergone changes and transformations with various factors in historical processes. At this point, this thesis explores the conditions that make up the public sphere and the architectural/spatial discussions on the production of public space in the context of the factors affecting social life by creating breaks in historical processes within the framework of the view and evaluation of events by thinkers and architects. In this context, this study presents research on the existence and qualities of public space. In this study, in the context of the historical reading process and the conditions affecting the existing social structure, the current state of the public space and its content on architectural thoughts and practices are discussed. It is a study based on the program/action and structural qualities of the architectural content of the public space through the events, thinkers, and architects determined at this point. The study analyzes the changes and transformations in design and structural elements, such as the sizes of public spaces, ground-surface relations, and interactions of architectural elements. In this context, the thesis uses three primary methods: literature research, tabulation, and comparative analysis. The first method that constitutes the study is the literature search on how the definition and content of the public sphere in philosophy are created. With this method, the concept and definitions of public sphere of the thinkers Hannah Arendt, Jürgen Habermas, Richard Sennett, Oskar Negt-Alexander Kluge, Henri Lefebvre, Jacques Derrida and William Gibson were reached. The second research method of the study is analysis and classification. In the first part of the research, the definitions and expansions of the public sphere and the public space programs and contents pointed out by the selected thinkers were examined. In the period determined by the discourses of these thinkers and the definitions of the public sphere, the practices of space to produce public space in the context of the works of architects such as Herman Hertzberger, Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Marcos Novak, and Bjarke Ingels were also examined. As a result of this research and analysis process, the technological, political, economic, artistic, health, social and architectural changes that change the historical methods and the intellectual and practical counterparts of the architectural content that establishes the public space are brought together with tabulation. The last method of the study is a process for designing contemporary images of public space. It includes a method to define and discuss the architectural contents of the public space of conditions affecting the social structure, such as climate change, the Covid-19 pandemic, economic and political changes, and technological developments, which are included in the current conditions that emerged during the analysis process of the tabulation. Thus, the factors affecting the design and production of public space in today's architectural thoughts and practices, architectural programs, intellectual and structural elements in the production of public space, and how the public space will be formed are discussed through understanding the present and the near future.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYfCWYBT_nCl72AP0ezImWkEkdh1AHd9DAuzpZaERVmwx
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10125
Appears in Collections:Mimarlık Yüksek Lisans Tezleri / Architecture Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
756306.pdf13.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

4
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.