Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10136
Title: Essays on child labor
Other Titles: Çocuk işçiliği üzerine makaleler
Authors: Sağlam, İsmail
Turan, Belgi
Özmen, Mustafa Utku
Keywords: Ekonomi
Economics
Issue Date: 2022
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu tez farklı politikaların çocuk işçiliği üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu amaçla, ilk olarak çocuk işçiliğine ilişkin tanımlar ve küresel görünüm sunulduktan sonra çocuk işçiliğini azaltmaya yönelik güncel politikalar tartışılmaktadır. Daha sonra, tezin kuramsal çerçevesi, ilgili yazın değerlendirmesi ve çalışmanın ampirik analizleri sunulmaktadır. İlk ampirik bölüm, Türkiye'de zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla uzatılmasının çocuk işçiliği üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu bölümde Çocuk İşgücü Anketi (ÇİA) verileri kullanılırken, ayrıştırma stratejisi farkların-farkı yöntemine dayanmaktadır. Yeni ya da eski zorunlu eğitim politikasına tabi olmalarından kaynaklanan farklılıklarını dikkate alarak, farklı yaş gruplarındaki çocukların işgücü piyasası çıktılarını karşılaştıran bu analiz, 12 yıl zorunlu eğitime tabi olmanın çocukların haftada uzun saatler çalışma olasılığını azalttığını bulmaktadır. Politika ayrıca farklı gruplardaki çocukların belirli işlerde ve sektörlerde çalışma ihtimalini de azaltmaktadır. İkinci ampirik bölüm, Türkiye'de asgari ücret artışının çocuk işçiliği üzerindeki etkisini analiz etmektedir. Asgari ücretin reel olarak önemli bir oranda yükseldiği bir dönem için ÇİA verileri kullanılarak yapılan incelemelerde asgari ücretli ailelerden gelen çocuklar ile diğer ailelerden gelen çocukların asgari ücret artışından önceki ve sonraki işgücü piyasası çıktıları karşılaştırılmaktadır. Bulgular, asgari ücret artışının 15 yaş altındaki çocukların -özellikle kızların- çalışma ihtimalini, 14 yaşın üzerindeki çocukların -özellikle erkeklerin- ise uzun saatler çalışma olasılığını azalttığına işaret etmektedir. Üçüncü ampirik bölüm ise düşük-ve-orta-gelirli ülkelerde, yapısal unsurları da dikkate alarak, zorunlu eğitim politikasının çocuk işçiliğini azaltma etkisini incelemektedir. Bu analizde UNICEF tarafından yayınlanan ve düşük-ve-orta gelirli ülkelerde yapılan Çok Göstergeli Küme Anketleri (Multi Indicator Cluster Surveys -MICS) verileri kullanılmaktadır. Zorunlu eğitim politikasında değişiklik yapmış 14 ülkeye odaklanan analizler, daha uzun süreli zorunlu eğitime tabi olmanın çocukların çalışma olasılığını düşürdüğüne işaret etmektedir. Ayrıca, demografiden eğitim altyapısına, yönetişimden işgücü piyasası dinamiklerine, gelir eşitsizliğinden kadınların toplumdaki yerine kadar birtakım yapısal unsurun, zorunlu eğitim politikasının çocuk işçiliğini azaltmadaki başarısını etkilediği gösterilmektedir. Özetle, bu tez hanehalkı geliri politikaları -asgari ücret- ve eğitim politikalarının -zorunlu eğitim- çocuk işçiliğine etkileri konusunda Türkiye'den elde edilen bulguları paylaşmaktadır. Bu konuda önceki ampirik yazın, etkilerin koşullara göre değişebileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede, bulgular etkilerin farklı yaş grubu, cinsiyet ve hanehalkı karakteristiklerine göre farklılaştığını göstermesi bağlamında önceki yazınla uyumludur. Ayrıca, tez, zorunlu eğitimin çocuk işçiliği üzerindeki nedensel etkilerini, yapısal unsurların rolünü de entegre ederek, düşük-ve-orta-gelirli ülkeler için ilk ülkeler arası analizi sunmaktadır. Tez, tüm bulguların işaret ettiği politika yapımına ve teorik modellemeye ilişkin çıkarımları tartışarak sona ermektedir.
This thesis investigates the impact of different policies on child labor. To this aim, the thesis first provides an overview of the definitions and the global outlook of child labor and discusses the recent policy agenda in the fight against child labor. The thesis then presents the conceptual framework guiding the thesis and a review of related literature, followed by three empirical chapters. The first empirical chapter evaluates the impact of the extension of compulsory schooling from 8 to 12 years in Turkey on child labor. The chapter uses data from the Child Labor Force Survey (CLS) and relies on a difference-in-difference methodology for identification. Comparing the labor market outcomes of children from different age groups and exploiting their exposure to the old or the new compulsory schooling policy, the chapter finds that being subject to higher years of compulsory schooling reduces the probability of working longer hours per week. The policy also reduces the probability of working in certain types of jobs and in specific sectors for different groups of children. The second empirical chapter investigates the effect of the increase in the minimum wage on the prevalence of child labor in Turkey. Using data from the CLS over a period where the real minimum wage has increased substantially, the chapter compares the labor market outcomes of children from minimum wage-earning families with children from other families before and after the hike in the minimum wage. The chapter finds that the increase in the minimum wage leads to a reduction in the probability of employment of children younger than 15, especially girls, and the probability of working longer hours for children older than 14, primarily boys. The third empirical chapter evaluates the impact of compulsory schooling policy on child labor in Low-and-Middle-Income countries (LMIC) by integrating the mediating role of the structural factors into the analysis. This chapter uses data from the Multi Indicator Cluster Surveys (MICS) provided by UNICEF. Focusing on a sample of 14 countries that have increased the years of compulsory schooling over the last two decades, the chapter finds that children who are subject to higher years of compulsory education are less likely to work. The chapter also shows that a suite of structural factors ranging from demographics to education infrastructure, from governance to labor market dynamics, from income inequality to the role of women in society, influence the effectiveness of compulsory schooling policy in reducing child labor. Overall, the thesis provides evidence from Turkey on the impact of household income policies -the minimum wage-, and education policies -the compulsory schooling- on the prevalence of child labor, where the results of the previous empirical literature suggest that the impact could substantially be context-dependent. The findings are also in line with the literature as the estimated impacts are heterogenous for children across age groups, gender, and household characteristics. Moreover, the thesis provides a cross-country causal investigation of the impact of compulsory schooling on child labor in LMICs, integrating the role of structural factors, which has not been addressed previously. The thesis ends with discussing the policy implications and the potential extensions of the theoretical model of child labor supply.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkiyzAap8sh-2Xn9n46JNEjPW9hHH7WdTRZYBDj6TjBx1
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10136
Appears in Collections:İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
739340.pdf3.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

2
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.