Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10151
Title: Avrupa Birliği genel veri koruma tüzüğü doğrultusunda profilleme ve otomatik karar alma
Other Titles: Profiling and automated decisions under general data protection regulation of the European Union
Authors: Kırca, Çiğdem
Badur, Emel
Karakaş, Fatma Tülay
Güven, Neslihan Kavak
Keywords: Hukuk
Law
Issue Date: 2022
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü md. 22'de otomatik kararlar ve profilleme faaliyetleri için özel bir hüküm sevk edilmiş; kişisel verileri, ilgili hükümde belirtilen koşulları sağlayan otomatik kararlar ve profilleme faaliyetleri kapsamında işlenen ilgili kişilere özel bir hak tanınmıştır. Hakkın hukuki niteliği ve şartları tartışmalıdır. Çalışmamızda, öncelikle kişisel verilerin korunması alanında ilgili hak bakımından önem arz eden hukuki ve teknik kavramlar kısaca ele alındıktan sonra, hakkın hukuki niteliği ve şartlarına yönelik tartışmalar ele alınmış; veri sahibi ilgili kişilerin konu ile ilgili diğer hakları ve veri sorumlusunun yükümlülükleri incelenmiştir. Bu hak, ülkemiz veri koruma mevzuatının temel düzenlemesi olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 'İlgili Kişinin Hakları' başlıklı 11. maddesinin, ülkemizde henüz kapsamlı bir çalışmaya konu edilmediği söylenebilecek olan, (g) bendinde düzenlenen "İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme" hakkı ile benzerlik taşısa da, çalışmamızın son kısmında iki düzenlemenin farklılıkları ve bu farklılıkların sonuçlarına yer verilmiş; ülkemiz mevzuatının GVKT ile uyumlaştırılması amacına hizmet edebilecek önerilerde bulunulmuştur.
Special provision regarding the automated decisions and profiling is set forth in the European Union General Data Protection Regulation art. 22 and a specific right is granted to data subjects whose personal data is processed within the scope of automated decisions and profiling that meet the conditions specified in the relevant provision. In our study, firstly, the legal and technical terms that are important regarding the relevant right in the field of personal data protection are briefly discussed, and then the discussion continues with the legal nature and conditions of the right; other rights of the data subject and the obligations of the data controller were examined. Although this right bears a resemblance to the right "to object to the occurrence of a result against the person himself/herself by analyzing the data processed solely through automated systems" regulated in Article 11, titled "Rights of the Data Subject", subparagraph (g), which can be said to have not been the subject of a comprehensive study in our country yet, of the Personal Data Protection Law no. 6698, which is the primary regulation of personal data protection of our country, in the last part of our study, the differences between the two regulations and the results of these differences are discussed; and proposals have been made that can serve the purpose of harmonization of our country's legislation with GDPR.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCO1qOXOGjC6ehEiEljkV49Aq8moyaiGg5o1vNIbIaSTU
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10151
Appears in Collections:Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
747762.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

6
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.