Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10154
Title: A Gramscian analysis of securitization through the antagonist characters in Turkish TV crime series: İz peşinde, Yılan Hikâyesi, Arka Sokaklar, Behzat Ç., İsimsizler and Börü
Other Titles: Türk TV suç dizilerindeki antagonist karakterler aracılığıyla güvenlikleştirmenin Gramscian analizi: İz peşinde, Yılan Hikâyesi, Arka Sokaklar, Behzat Ç., İsimsizler ve Börü
Authors: Övünç Ongur, Hakan
Sarı, Emine Tuğçe
Keywords: Siyasal Bilimler
Political Science
Popüler Kültür
Sağduyu
Güvenlikleştirme
Suç
TV dizileri
Popular Culture
Common Sense
Securitization
Crime
TV series
Issue Date: 2022
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Popüler kültürün siyaset ile olan ilişkisi, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve günümüz dünyasının görsel ve işitsel bir gösteri alanı haline gelmesi ile birlikte daha fazla dikkat çekmeye başlamış; popüler kültür, egemen sınıfın ideolojisini taşımada her zamankinden daha önemli bir unsur haline gelmiştir. Popüler kültür ürünleri, bir devinim halinde ekonomik, siyasi ve kültürel değerlerin yeniden yaratılması ve sürdürülmesine aracı olmaktadır. Yaygınlığı ve izleyici kitlesinin genişliği düşünüldüğünde, televizyonun rolü de bu bağlamda hala önemlidir. Bu tez çalışmasında, Türk televizyonlarında yayımlanan altı suç dizisi özelinde, güvenlikleştirme pratiklerinin Gramscici anlamda sağduyunun yeniden üretilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde nasıl rol aldığı incelenmiştir. Bu amaçla, İz Peşinde, Yılan Hikâyesi, Behzat Ç., Arka Sokaklar, İsimsizler ve Börü dizilerindeki suçlu profilleri, isimler, lakaplar, cinsiyetler, meslekler, aile geçmişleri, eğitim durumları ve işledikleri suçların niteliği üzerinden kategorize edilmiş ve bu doğrultuda gerçekleştirilen içerik analiziyle suçlu stereotipleri belirlenmiştir. Araştırmada, seçilen dizilerdeki suçluların belirli stereotipler üzerinden görsel güvenlikleştirmeye maruz bırakıldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, bu güvenlikleştirme pratiklerinin dönemin sosyo-politik konjonktürüyle paralellik gösterdiği ve hakim söylemleri tekrarlayarak sağduyuyu yeniden ürettiği tespit edilmiştir.
The relationship between popular culture and politics has started to attract more attention with the spread of mass media and today's world becoming a visual and auditory showground; in other words, popular culture has become more important than ever in conveying the ideology of the ruling class. Popular culture products are instrumental in the reproduction and maintenance of economic, political, and cultural values in motion. The role of TV is still important in this context, given its prevalence and broad audience. In this thesis, it is examined how securitization practices play a role in the reproduction and maintenance of common sense in the Gramscian sense, in the context of six crime series broadcast on Turkish TV. For this purpose, the criminal profiles in the TV series İz Peşinde, Yılan Hikâyesi, Behzat Ç., Arka Sokaklar, İsimsizler, and Börü were categorized with the help of content analysis based on their names, nicknames, genders, professions, family backgrounds, educational backgrounds and the nature of the crimes they committed, and accordingly, certain stereotypes were determined. In the research, it was concluded that the criminals in the selected TV series were exposed to visual securitization through these stereotypes. In addition, it has been determined that these securitization practices are in parallel with the socio-political conjuncture of the period and reproduce common sense by repeating the dominant discourses.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYaURVc2apco580kudwGaTDXWXFm4j1bUT6Rudiy7xjSd
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10154
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
754472.pdf13.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

26
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.