Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10175
Title: The European Union's external aviation policy on the basis of Europeanization: A case study on the common aviation area
Other Titles: Avrupalılaşma temelinde Avrupa Birliği dış havacılık politikası: Ortak havacılık alanı üzerine bir inceleme
Authors: Kardaş, Şaban
Özdemir, Mehmet Furkan
Keywords: Sivil Havacılık
Civil Aviation
Uluslararası İlişkiler
International Relations
İşletme
Business Administration
Issue Date: 2022
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği'nin (AB) dış havacılık politikasının üç sütunundan biri olan Ortak Havacılık Alanını (OHA) incelemektir. OHA, AB komşu ülkelerinin hava taşımacılığı pazarını serbestleştiren ve bu ülkelerle mevzuat uyumunu sağlayan eşit bir oyun alanı yaratmayı amaçlamaktadır. OHA, Avrupalılaşma kapsamında ele alınacaktır. Bu çalışmanın araştırma sorusu "Avrupa Komşuluk Politikası (AKP) ülkelerinin Sivil havacılık alanında AB müktesebatına uyumunu ne açıklar?" sorusudur. Araştırma sorusunu cevaplamak ve önerilen hipotezin doğruluğunu test etmek için vaka analizi, süreç takibi ve yarıyapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Gürcistan ve Moldova OHA kapsamında ele alınmıştır. Bu bağlamda, bu çalışma çerçevesinde öne sürülen hipotez, OHA'nın oluşturulmasında AKP ülkelerinin maddi beklentilerinin temel belirleyici olduğudur. Bu çalışma dört bölüme ayrılmıştır. Giriş bölümünün ardından ikinci bölüm kavramsal ve teorik çerçeve ile metodolojiyi içerecektir. Üçüncü bölümde, Gürcistan ve Moldova'nın CAA'ya katılırken materyal beklentilerinin olup olmadığı tartışılacaktır. Son bölümde temel bulguları özetlenecektir.
The purpose of this study is to examine the Common Aviation Area (CAA), which is one of the three pillars of the EU's external aviation policy. The CAA aims to create a level playing field that liberalizes the air transport market of the EU's neighboring countries and ensures legislative harmonization with those countries. The CAA will be discussed within the scope of Europeanization. The research question of this study is "What explains the harmonization of ENP countries with the EU acquis in the field of civil aviation?" In order to answer the research question and test the accuracy of the proposed hypothesis, case study techniques, process tracing, and semi-structured interviews were used. Georgia and Moldova were examined within the scope of the CAA. In this context, the hypothesis put forward within the framework of this study is that the material expectations of the ENP countries are the main determinant for the creation of the CAA. This study is divided into four parts. After the introduction, the second chapter will include the conceptual and theoretical framework and methodology. In the third chapter, it will be discussed whether Georgia and Moldova could be seen as being motivated by material expectations for being included in the CAA. The last chapter will summarize the main findings.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kIrIdtdJ31bRgjb6fHvMUYHxVodfdCa9WjSX0OyC82Wj0szu5SEJbiT3JzrbV1UO
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10175
Appears in Collections:Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
773987.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

6
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.