Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10601
Title: The formal participation of Syrians to the employment in Ankara and attitudes of local people toward Syrians – An experimental design
Other Titles: Ankara'daki Suriyelilerin is hayatina yasal olarak katilimi ve yerel halkin tutumlari – Deneysel bir çalisma
Authors: Meriç, Başak Yavçan
Kaçdıoğlu, Süeda
Keywords: Ekonomi
Economics ; Psikoloji
Psychology ; Siyasal Bilimler
Political Science
Göç politikaları
Migration policies ; Sosyal temas
Social contact
Issue Date: 2023
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Türkiye'de önemli bir Suriyeli nüfus bulunmasına rağmen çalışma izni olan Suriyelilerin oranı düşüktür. Kayıtlı çalışmanın teşviki, ekonomik faydaların, radikalleşmenin önlenmesinin ve Suriyelilerin çalışma haklarının sağlanması için gereklidir. Ancak Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yönelik olumsuz tutumlar göz önüne alındığında, yasal istihdamın bu tutumları nasıl etkilediğinin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla çalışmada, Suriyelilerin yasal istihdamının yerel halkın tutumları üzerindeki etkisi, iş yeri teması ve iş yeri rekabeti dikkate alınarak Temas Teorisi ve Gerçekçi Grup Tehdidi Teorileri aracılığıyla incelenmiştir. Ankara'nın sanayi bölgelerindeki 240 işçiye 8 örnek olay içeren (iki seviyeli üç bağımsız değişkeni ölçmek üzere) deneysel bir anket uygulanmıştır. Çalışma, yasal istihdamın, Temas Hipotezi ile uyumlu bir şekilde, olumlu tutumlarla (daha düşük sosyal mesafeyle) ve daha düşük tehdit algısıyla ilişkili olduğunu; iş yeri rekabetinin ise Gerçekçi Grup Tehdidi Teorisi ile uyumlu bir şekilde olumsuz tutumlarla (daha yüksek negatif duygularla) ve daha yüksek tehdit algısı ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Bununla birlikte, varsayılan iş yeri teması ve manipülasyonların etkileşimleri için anlamlı sonuçlar bulunamamıştır. Ayrıca tehdit algısının, rekabet ve tutumlar arasındaki ilişkide aracı değişken rolü, resmi istihdam ile tutumlar arasındaki ilişkide ise tam aracı değişken rolü üstlendiği bulunmuştur.
Despite a significant Syrian population in Turkey, the proportion of Syrians with work permits is low. Promoting their legal employment is necessary for economic benefits, prevention of radicalization, and their right to work. However, given negative attitudes toward Syrian refugees in Turkey, it's crucial to examine how formal employment affects these attitudes. The study employed Contact Theory and Realistic Group Conflict Theory (RGCT) to examine the impact of formal employment of Syrians on attitudes toward them, considering workplace contact and workplace competition. An experimental survey with eight vignettes, varying across three variables with two levels each, was administered to 240 local workers in Ankara's industrial areas. The study found that formal employment is linked to positive attitudes (lower social distance) and lower threat perception, consistent with Contact Theory, while workplace competition is linked to negative attitudes (higher negative emotions) and higher threat perception, consistent with RGCT. However, no significant results were found for hypothesized workplace contact and interactions of manipulations. Also, threat perception was found as a partial mediator in the association between competition and attitudes, and as a full mediator between formal employment and attitudes.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=j_Fjwp4JS4mk97Puqti8rpJ6KdVVibYL3R7xoMLtwheRTKxJmEmWYZzHSuZ-plQ5
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10601
Appears in Collections:Göç Çalışmaları Programları Yüksek Lisans Tezleri / Migration Studies Master Theses

Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.