Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10637
Title: Examining the relation between attending the language courses and well-being of the attending refugees
Other Titles: Dil kurslarina katilim ile kursa katilan mültecilerin iyi olma hali arasindaki iliskinin incelenmesi
Authors: İkizer, Gözde
Zaim, Pırıl
Keywords: Psikoloji
Psychology
Issue Date: 2023
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu çalışmanın amacı, bir dil kursuna katılmak ile kursa katılan mültecilerin iyi olma hali arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma, hem nitel hem de nicel veri toplama ve analiz yöntemlerini içeren karma yöntem yaklaşımını benimsemektedir. Çalışmanın katılımcıları, Türkçe dil kursuna devam eden yetişkin mültecilerden oluşmaktadır. Veri toplama, yarı yapılandırılmış mülakatlar ile iyi olma hali ve dayanıklılığı ölçen standartlaştırılmış ölçekler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın teorik ve kavramsal çerçevesi, zorunlu göç, uluslararası yasal çerçeveler, Türkiye bağlamında göç ve zorunlu göç, göç ağı teorisi ve zorunlu yerinden edilmenin zorunlu göçmenler üzerindeki etkisine genel bir bakış sunmaktadır. Ayrıca, iyi olma hali ve dayanıklılık literatürü kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmiş, tanımları, bileşenleri ve ilişkili faktörleri ele alınmıştır. Verilerin tematik analizi, ölçekler aracılığıyla toplanan nicel verilerle birlikte, katılımcıların iyi olma hali ve dayanıklılıkları ile ilişkili olarak mülteci olma deneyimlerine dair bir içgörü sunan birden fazla tema belirlemiştir. Sonuç olarak, bir dil kursuna katılmanın katılımcıların iyi olma hali üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.
The purpose of this study is to examine the relation between attending a language course and well-being of the attending refugees. The study adopts a mixed-methods approach, including both qualitative and quantitative data collection and analysis methods. The study participants consist of adult refugees attending a Turkish language course. Data collection is done through semi-structured interviews and standardised scales measuring well-being and resilience. The theoretical and conceptual framework of the study provides an overview of forced migration, international legal frameworks, migration and asylum in the context of Türkiye, migration network theory and the impact of forced displacement on forced migrants. Furthermore, the literature on well-being and resilience is extensively reviewed, covering their definitions, components and associated factors. The thematic analysis of the data has identified multiple themes that offer an insight to the participants' experience of being a refugee in relation to their well-being and resilience with the quantitative data collected through the scales. As a result it was concluded that attending a language course did have a positive effect on the well-being of the participants.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=j_Fjwp4JS4mk97Puqti8rvUR9QT6yazYGio4vZTtlBhFCcB2YhtFqAEaoR6JoDzT
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10637
Appears in Collections:Göç Çalışmaları Programları Yüksek Lisans Tezleri / Migration Studies Master Theses

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.