Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10954
Title: Factors affecting unbranded housing design and production
Other Titles: Markasız konut tasarımını ve üretimini etkileyen faktörler
Authors: Acar, Aktan
Demi̇rel, Sarullah
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2023
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Konut gibi ihtiyaca dayalı yapılar, kentteki yapı yoğunluğunun büyük bir kısmını oluşturur. Bu yoğunluk nedeniyle konut yapıları kentin estetiğini ve morfolojisini belirlemektedir. Türkiye'de konut yapıları arasında benzeşme gözlemlemek mümkündür. Bu durumun nedenleri konut üretim süreci incelenerek anlaşılabilir. Bu çalışmada, konut tasarım ve üretim sürecini etkileyen faktörler hukuki, ekonomik, kültürel, teknolojik ve sektörel bağlamda incelenmekte. Markasız konut yapıları arasındaki tek tipleşme eğilimini oluşturan kısıtlar anlaşılmaya çalışılmaktadır.
Need-based structures such as housing constitute a large part of the building density in the urban area. Residential buildings determine the aesthetics and morphology of a city due to their high density. It is possible to observe resemblance among residential buildings in Turkey. The reasons of similitude could be understood by analysing the housing procurement process. In this study, the factors affecting the unbranded housing design and production process are examined in legal, economic, cultural, technological, and sectorial context in order to understand the constraints that create the tendency towards uniformity among unbranded residential buildings.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=S2eMu1TIwY_v4mYv58xAryzZ4zDZBUUrKkSkh9KDUN_cj0rWjzWR-qG_-iR3ufFb
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10954
Appears in Collections:Mimarlık Yüksek Lisans Tezleri / Architecture Master Theses

Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.