Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10963
Title: Bilişsel davranışçı grup terapisinin serebral palsi tanısı olan çocuklara sahip ebeveynlerde iyi oluş, aile yaşam kalitesi ve sosyal dahil olma üzerindeki etkisi
Other Titles: The effectiveness of cognitive behavioral group therapy on the psychological well-being, family life quality and social inclusion on parents of children with cerebral palsy
Authors: Aldemi̇r, İlknur Di̇lekler
Çakir, Başak
Keywords: Psikoloji
Psychology
Issue Date: 2023
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu tez çalışmasının temel amacı; SP'ye sahip çocukları bulunan ebeveynlerde araştırma kapsamında geliştirilen ve 10 oturumdan oluşan Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi'nin bireysel iyi oluş, aile yaşam kalitesi ve sosyal dahil olmalarının üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu çalışma karma yöntemle gerçekleştirilmiş olup nicel ve nitel yöntemler kullanılmıştır. Çalışma 6 deney ve 6 kontrol grubunda olmak üzere 12 katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler standart ölçekler ve yarı-yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilerin tema analizi yöntemiyle çözümlenmesinden elde edilmiştir. Analizler sonucunda gruplar arası karşılaştırmada ölçeklerde anlamlı bir fark görülmezken; bireysel ölçümlerde güvenilir değişim endeksine göre anlamlı farklar bulunmuştur. Tema analizinden elde edilen bulgular terapiden alınan fayda ve gruba ilişkin değiştirilmesi gereken yanlar olmak üzere iki üst temadan oluşmaktadır. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.
The main aim of this thesis study is to examine the effects of Cognitive Behavioral Group Therapy, consisting of 10 sessions and developed within the scope of this study, on individual well-being, family quality of life, and social inclusion of parents with children with Cerebral Palsy (CP). This study was conducted using a mixed-methods approach, incorporating both quantitative and qualitative methods. The study consists of 12 participants, 6 of them assigned to experimental group and 6 in the control group. The data were obtained through the standardized questionnaries and semi-structured interviews, which were analyzed using thematic analysis. The analysis revealed no significant differences between the groups in the scales, but significant differences were found in individual measurements according to the reliable change index. The findings from the thematic analysis consist of two main themes: benefits derived from therapy and aspects of the group that need to be modified. The obtained findings were discussed in conjunction with the relevant literature.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=nLNfCsWgUluh5T2iyudShmsryaxgMSoZ-kqNu7XAcGTm4cyZ5FOJgoK7J9xz047P
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10963
Appears in Collections:Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.