Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10967
Title: Yeme bozukluğunda beden ve görünüşle ilgili öz bilinçli duygular
Other Titles: Body and appearance related self-conscious emotions in eating disorder
Authors: Di̇lekler Aldemi̇r, İlknur
Teki̇n, Fadi̇me Ecemsu
Keywords: Psikoloji
Psychology
Bedenle İlgili Öz-bilinçli Duygular
Yeme Bozuklukları
Duygu Düzenleme
İçerik Analizi
Body Related Self Conscious Emotions
Eating Disorders
Emotion Regulation
Content Analysis
Issue Date: 2023
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu çalışmanın amacı, yeme bozukluğu tanı geçmişi olan ve bozulmuş yeme davranışları ve tutumları sergileyen bireylerde beden ve görünüşle ilişkili suçluluk, utanç, mahcubiyet, haset, öz tiksinme, kibirli gurur ve otantik gurur olmak üzere yedi öz bilinçli duygunun nasıl deneyimlendiğini, anlamlandırıldığını ve düzenlendiğini incelemektir. Bunlara ek olarak, belirtilen yedi duygunun bozulmuş yeme davranışları ve tutumlarında oynadığı rolün daha derinlemesine araştırılması da amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda, yedi katılımcıyla senaryolara dayalı yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda tetikleyiciler, duygusal deneyimler, davranışsal deneyimler, bilişsel deneyimler, davranışsal stratejiler ve bilişsel stratejiler olmak üzere 6 ana temaya ulaşılmıştır. Bulgular, genel olarak mevcut alan yazınla uyumlu olup, beden ve görünüşle ilgili olumsuz öz bilinçli duyguların yeme bozukluklarında uyum bozucu bilişsel ve davranışsal örüntülerle deneyimlendiğine işaret etmiştir. Ayrıca, mükemmeliyetçiliğin bedenle ilgili otantik gurur deneyiminin olumlu sonuçlarını engelleyen bir rolü olabileceği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bedenle ve görünüşle ilgili öz bilinçli duyguların hem işlevsel hem de işlevsiz stratejilerle düzenlendiğine ve tıkınırcasına yeme, yemeği kısıtlama davranışlarının duygu düzenleme stratejisi olarak kullanıldığına dair izlenimler edinilmiştir.
The aim of this study was to examine how seven body and appearance related self-conscious emotions, namely guilt, embarrassment, shame, envy, self-disgust, hubristic and authentic pride, are experienced, made sense of, and regulated in individuals with a diagnostic history of eating disorders and disordered eating behaviors and attitudes. In addition, it was also aimed to further investigate the role of these seven emotions in disordered eating behaviors and attitudes. In line with these aims, scenario-based semi-structured interviews were conducted with seven participants and the data were analyzed using content analysis. As a result of the analysis, six main themes were reached: triggers, emotional experiences, behavioral experiences, cognitive experiences, behavioral strategies and cognitive strategies. The findings were generally consistent with the existing literature and indicated that negative self-conscious emotions related to body and appearance are experienced with maladaptive cognitive and behavioral patterns in eating disorders. It was also found that perfectionism may play a role in inhibiting the positive outcomes of the experience of body-related authentic pride. However, the findings suggest that body and appearance related self-conscious emotions are regulated by both functional and dysfunctional strategies and that binge eating and food restriction behaviors are used as emotion regulation strategies.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=nLNfCsWgUluh5T2iyudShpXKzq6MCj-DjHtO6gIAKkIfpMoC3rJ61wepr6_FHnj9
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10967
Appears in Collections:Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.