Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10972
Title: 1990 sonrası dönemde Rusya'nın Doğu Avrupa'daki askeri aktivizminin ABD'nin tehdit algısına etkisi: Tehdit dengesi teorisinin test edilmesi
Other Titles: The effect of Russian military activism in the Eastern Europe on the threat perception of the USA : Testing the balance of threat theory
Authors: Özpek, Burak Bi̇lgehan
Turgay, Göktuğ İstemi̇kaan
Keywords: Uluslararası İlişkiler
International Relations
Issue Date: 2023
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu çalışma 1990 sonrası dönemde Rusya'nın Doğu Avrupa'daki askeri aktivizminin ABD'nin tehdit algılamasını nasıl etkilediğini tehdit dengesi teorisini test ederek incelemektedir. Araştırma sorusu Rusya tarafından Kırım'ın 2014'te ilhak edilmesinin ABD'nin tehdit algısını nasıl etkilediği ile Rusya'nın Ukrayna'yı 2022'deki işgalinin ABD'nin tehdit algısını nasıl etkilemekte olduğu şeklinde iki alt araştırma sorusuna ayrılmıştır. Birinci bölümde realist paradigmanın 2022 yılında Ukrayna'nın işgaliyle tekrardan hakim konumuna kavuştuğu savunulmuştur. İkinci bölümde klasik uluslararası ilişkiler teorilerinin bu askeri aktivizmi açıklamadaki yetersizlikleri belirtilmiştir. Üçüncü bölümde bu eksiklikleri gideren tehdit dengesi teorisi açıklanmıştır. Toplam güç ve saldırgan güçteki temel eğilimler indeks ve veri tabanları aracılığıyla ölçülmüştür. Coğrafi yakınlık ve saldırgan niyet değişkenleri de nitel veri kaynakları aracılığıyla incelenmiştir. Dördüncü bölümde 2008-2014 arası dönemde Rusya'nın toplam ve saldırgan gücünde artış gözlemlenmiştir. 2015-2022 arasında toplam güçte düşüş gözlemlenirken saldırgan gücünde artış gözlemlenmemektedir. Algılanan saldırgan niyette ise birkaç gelişme dolayısıyla her iki dönemde de artış gözlemlenmiştir. Coğrafi yakınlık sabit olarak alınmıştır. Tehdit seviyesi artışlarının akabindeki dengeleme davranışları üzerinde durulmuştur. Bu çalışma, algılanan tehdit seviyesindeki değişikliklerin ABD'nin Rusya dış politikasını nasıl yürüttüğü konusunda merkezi bir rol oynadığı argümanını desteklemektedir.
This study examines how Russia's military activism in the Eastern Europe has affected the threat perception of the U.S. in the post-Cold War period by testing balance of threat theory. The research question is divided into two sub-research questions: how the annexation of Crimea in 2014 by Russia affected the threat perception of the U.S. and how Russia's invasion of Ukraine in 2022 has affected the threat perception of the U.S. The first chapter argues the realist paradigm has regained its dominant position due to the occupation of Ukraine. The second chapter states the inadequacy of mainstream international relations theories in explaining this military activism. The third chapter explains the balance of threat theory, which overcomes these shortcomings. The main trends in aggregate power and offensive capability were measured through indexes and databases. Proximity and offensive intentions were examined via qualitative sources. In the fourth chapter a decrease in Russia's aggregate power and offensive capability was observed. While there is a decrease in the aggregate power between 2015-2022, there is no increase in the offensive capability. Increase in perceived offensive intentions was observed due to several developments in both periods. Proximity was taken as constant. The balancing behaviors after the threat level increases are emphasized. The study supports the main argument that changes in threat levels have played the central role in how the U.S. has conducted its foreign policy vis-à-vis Russia.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=nLNfCsWgUluh5T2iyudShgu6NSzNcykPQOyFkKSM4BzSBl3aI8QIRB8bIZNrN-N9
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10972
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.