Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/11049
Title: Predicting eating attitudes and behaviors: the role of adverse childhood experiences, emotion regulation difficulty and emotional availability of parents
Other Titles: Yeme tutum ve davranışlarını yordama: olumsuz çocukluk deneyimlerinin, duygu düzenleme güçlüğünün ve ebeveynlerin duygusal erişilebilirliğinin rolü
Authors: İki̇zer, Gözde
Özgüney, İrem
Keywords: Psikoloji
Psychology
Issue Date: 2023
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu tez çalışmasında, çeşitli çalışmalarda yeme bozukluğu gelişimi için bir risk faktörü olduğu tespit edilen olumsuz çocukluk yaşantılarının, duygu düzenleme güçlükleri üzerinden düzensiz yeme tutumlarını yordayıp yordamadığının ve bu ilişkinin ebeveyn duygusal erişilebilirliği tarafından yönetilip yönetilmediğinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemi uygun örnekleme yöntemi ile oluşturulmuş ve 188 katılımcının verileri örnekleme dahil edilmiştir. Veriler, Olumsuz Çocukluk Yaşantıları Ölçeği (ACES), Duygu Düzenleme Güçlükleri Ölçeği (DERS-16), Ebeveynlerin Lum Duygusal Erişilebilirliği Ölçeği (LEAP), Yeme Tutumları Testi (EAT-26) ve demografik bilgi formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler düzenleyici-aracılık analizleri yapılarak analiz edilmiş ve duygu düzenleme güçlüğünün olumsuz çocukluk deneyimleri ile yeme tutumları arasındaki ilişkiye aracılık ettiği bulunmuştur. Bununla birlikte, ebeveynin duygusal erişilebilirliği, cinsiyet, yaş ve psikolojik hastalık geçmişi değişkenlerinin etkileri kontrol edildikten sonra, olumsuz çocukluk deneyimleri ile yeme tutum ve davranışları arasındaki ilişkiyi hafifletmemiştir. Bulgular literatür kapsamında ayrıca tartışılmıştır.
This thesis study aimed to investigate whether adverse childhood experiences, which were found to be a risk factor for developing eating disorders by several studies, would predict disordered eating attitudes through difficulties in emotion regulation and whether this relationship is moderated by parental emotional availability. The study sample was constructed with the convenience sampling method, and the data of 188 participants were included. Data were collected with the Adverse Childhood Experiences Scale (ACES), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS-16), Lum Emotional Availability of Parents (LEAP), Eating Attitudes Test (EAT-26), and demographic information form. Data were analyzed by conducting moderated-mediation analysis, and it was found that difficulty in emotion regulation mediated the relationship between adverse childhood experiences and eating attitudes. However, after controlling for gender, age, and any history of psychological disorders, parental emotional availability did not moderate the relationship between adverse childhood experiences and eating attitudes and behaviors. Findings were further discussed within the scope of the literature.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=nLNfCsWgUluh5T2iyudShjfKiYrdNBo5ST59OtN02UBsmn3uBcdYmBjxjO_Bgbv1
https://hdl.handle.net/20.500.11851/11049
Appears in Collections:Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.