Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/11051
Title: Prolonged grief and posttraumatic growth following the loss of a relative from Covid-19: Role of pandemic grief risk factors, ruminations, and perceived social support
Other Titles: Covıd-19 sebepli yakın kaybı sonrası uzun sürelı̇ yas ve travma sonrası gelişim: Pandemı̇ dönemi yas rı̇sk faktörlerı̇nı̇n, ruminasyonların ve algılanan sosyal desteğin rolü
Authors: Karancı, Ayşe Nuray
Çakar, Meyra
Keywords: Psikoloji
Psychology
Issue Date: 2023
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu çalışma, bireylerin COVID-19 kaynaklı yas sonuçlarını araştırmıştır. Buna bağlı olarak, pandemi dönemi yas risk faktörleri (PDYRF), istemsiz ruminasyon, istemli ruminasyon, algılanan sosyal destek ve alt faktörlerinin (aile, arkadaşlar ve önemli diğer kişilerden destek) uzamış yas (UY) semptomları ve travma sonrası gelişim (TSG) üzerindeki yordayıcı rolleri araştırılmıştır. Algılanan sosyal desteğin TSG üzerindeki potansiyel düzenleyici rolü de araştırılmıştır. Örneklem, Türkiye'de yaşayan ve yakınlarını COVID-19 nedeniyle kaybetmiş 144 kişiden oluşmaktadır ve bu kişilere sosyal medya üzerinden amaçlı ve kartopu örnekleme yöntemleriyle ulaşılmıştır. Veri toplama araçları Demografik Bilgi Formu, Pandemi Dönemi Yas Risk Faktörleri (PDYRF) Envanteri, Olay İlişkili Ruminasyon Envanteri, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Uzamış Yas Bozukluğu-13 ve Travma Sonrası Gelişim Envanteri'dir. İlk olarak, Türkçe uyarlaması yapılan PDYRF envanteri için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler daha sonra hiyerarşik regresyon analizleri ve moderatörlü aracılık analizleri yapılarak analiz edilmiştir. Bulgular, travmatik kayıp algısının, PDYRF'nin ve arkadaş desteğinin UY semptomlarını yordadığını, yaşın ve kasıtlı ruminasyonun TSG'yi yordadığını ve son olarak aile desteğinin TSG üzerindeki düzenleyici rolü olduğunu göstermiştir.
The present study explored COVID-19-caused bereavement outcomes of individuals. Correspondingly, the predictor roles of pandemic grief risk factors (PGRF), intrusive rumination, deliberate rumination, perceived social support and its subfactors (i.e., support from family, friends, and significant other) on prolonged grief (PG) symptoms and posttraumatic growth (PTG) were investigated. The potential buffering role of perceived social support on PTG was also investigated. The sample consisted of 144 bereaved people living in Turkey who had lost their loved ones due to COVID-19, reached through purposive and snowball sampling methods on social media. Data collections tools were the Demographic Information Form, the Pandemic Grief Risk Factors (PGRF) Inventory, the Event-Related Rumination Inventory, the Multidimensional Scale of Perceived Social Support, the Prolonged Grief Disorder-13, and the Post Traumatic Growth Inventory. First, a confirmatory factor analysis was performed for the Turkish-adapted PGRF inventory. The obtained data were then analyzed by performing hierarchical regression analyses and moderated mediation analyses. Findings indicated the predictor role of traumatic perception of loss, PGRF, and friends support on PG symptoms, the predictor role of age and deliberate rumination on PTG, and finally, the moderator role of family support on PTG. Within the framework of the literature, findings were discussed.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=nLNfCsWgUluh5T2iyudShu0dCy0GmqCIU-6yLV_09FgbjMlz_C_SLmMVFFWzmKKo
https://hdl.handle.net/20.500.11851/11051
Appears in Collections:Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.