Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/11054
Title: Grieving schizophrenia: Impacts and coping with ambiguous loss among parents of adults diagnosed with schizophrenia
Other Titles: Şizofreni tanısı olan yetişkinlerin ebeveynlerinde belirsiz kayıp süreçleri, etkileri ve başa çıkma yolları
Authors: Karanci, Ayşe Nuray
Kadi̇roğlu, İrem
Keywords: Psikoloji
Psychology
Şizofreni
Bakım Veren Yükü
Belirsiz Kayıp
Yas
Başa Çıkma
Schizophrenia
Caregiver Burden
Ambiguous Loss
Grief
Coping
Issue Date: 2023
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu çalışmanın amacı, şizofreni hastası yetişkin çocuğuna bakım veren ebeveynlerin, yaşadığı bakım verme yüklerinden biri olarak görülen belirsiz kaybı nasıl deneyimlediklerini ve bununla nasıl başa çıktıklarını derinlemesine araştırmaktır. Bu amaçla, Ankara'daki şizofreni dayanışma dernekleri aracılığıyla 10 katılımcı ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerle elde edilen veriler, nitel metodoloji yöntemlerinden biri olan refleksif tema analizi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda dört üst tema belirlenmiştir: nesnel yükler, öznel yükler, aile ve sosyal yaşama ilişkin yükler ve başa çıkma. Bulgular, katılımcıların çocuklarına ve kendi yaşamlarının farklı boyutlarına ilişkin belirsiz kayıp ve yas duygularını yaşadıklarını göstermiştir. Bu anlamda bulgular genel olarak ilgili literatürle tutarlıdır. Başa çıkma ile ilgili bulgular ise, çocuklarına bakım veren ebeveynlerin belirsiz kayıpla başa çıkmada kullandıkları işlevsel başa çıkma stratejilerinin önemini ortaya koymuştur.
The aim of this study is to explore in depth how parents who care for their adult child with schizophrenia experience and cope with ambiguous loss, which is seen as one of the caregiver burdens experienced by caregivers. For this purpose, in-depth interviews were conducted with 10 participants, all members of the schizophrenia solidarity associations in Ankara. The data obtained from the participants with semi-structured interviews were analyzed by reflexive theme analysis, one of the qualitative methodology methods. As a result of the analysis, four superordinate themes were identified: objective burdens, subjective burdens, family & social burdens and coping. The findings showed that the participants experienced ambiguous loss and grief regarding their children and burdens in different dimensions of their own lives. In this sense, the findings are generally consistent with the relevant literature. The findings related to coping revealed the importance of functional coping strategies used by parents caring for their children in coping with ambiguous loss. The results are discussed and clinical implications and directions for future research are provided.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=nLNfCsWgUluh5T2iyudShuylVKJI_ujJi3uj0er09hlcw3eKCdNgm0pcxnKXrZgJ
https://hdl.handle.net/20.500.11851/11054
Appears in Collections:Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.