Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/11056
Title: Secure attachment, well-being, and psychopathology: The mediation role of interpersonal emotion regulation
Other Titles: Bağlanma, mental iyi oluş ve psikopatoloji: Kişilerarası duygu düzenlemenin aracı rolünün araştırılması
Authors: Di̇lekler Aldemi̇r, İlknur
Yılmaz, Ezgi̇ Deni̇z
Keywords: Psikoloji
Psychology
Issue Date: 2023
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Güvenli bağlanma özerk hareket etme becerisini kaybetmeden diğer insanlarla sağlıklı ve güvenli ilişki kurabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Güvenli bağlanmanın zihinsel sağlık üzerinde birçok faydası bulunmaktadır. Güvenli bağlanmaya sahip bireyler, stresli durumlarla başa çıkarken uyumlu duygu düzenleme stratejileri kullanma eğilimi göstermektedirler. Bu kişilerde zihinsel sağlığı yordayan faktörleri anlamak için duygu düzenleme becerilerini incelemek önemlidir. Literatürde içsel duygu düzenleme becerisi geniş çapta incelenmiş olmasına karşın, kişilerarası duygu düzenlenme görece daha az çalışılmıştır. Bu araştırmanın amacı kişilerarası duygu düzenlemenin (olumlu duyguları artırma, bakış açısı edinme, yatıştırma ve sosyal model alma) güvenli bağlanma ile iyi oluş arasındaki aracı rolünü araştırmaktır. Çalışmanın bir diğer amacı ise kişilerarası duygu düzenleme stratejilerinin güvenli bağlanma ve psikopatoloji arasındaki aracı rolünün araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini 282 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmada Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri, İlişkiler Ölçekleri Anketi, Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular bakış açısı edinme stratejisinin mental iyi oluşu artırdığını, yatıştırılma stratejisinin ise mental iyi oluşu azalttığını ortaya çıkarmıştır. Ek olarak, olumlu duyguları artırma stratejisinin güvenli bağlanma ile iyi oluş arasındaki ilişkide aracılık etkisi bulunmuştur. Güvenli bağlanma ile psikopatoloji arasındaki kişilerarası duygu düzenleme stratejilerinin aracılık etmediği bulunmuştur. Bulgulara göre olumlu duyguları artırma stratejisi güvenli bağlanmaya sahip bireylerin iyi oluşlarını artırmak için kullandıkları bir stratejidir.
Secure attachment refers to the capability to establish healthy and secure relationships along with the capability to act autonomously. Extensive research has consistently documented the advantages of secure attachment in mental health outcomes, including well-being and psychopathology. People with secure attachment tend to employ adaptive emotion regulation strategies in dealing with stressful situations. While intrapersonal emotion regulation has been researched vastly in the literature, the interpersonal aspect needs to be addressed since emotion regulation is learned by people through their interactions with others. In the present study, we aimed to examine the mediating role of interpersonal emotion regulation (i.e.," enhancing positive affect, perspective taking, soothing and social modeling") in the relationship between secure attachment and well-being as well as secure attachment and psychopathology. The study sample consisted of 282 participants through convenience sampling. This study used the Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale, The Brief Symptom Inventory, the Relationships Scales Questionnaire, and the Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire. To test the hypotheses, mediation analyses were conducted. The findings revealed that utilizing a perspective-taking strategy was associated with increased well-being while using a soothing strategy was linked with decreased well-being. In addition, enhancing positive affect mediates the relationship between secure attachment and well-being. The mediating role of interpersonal emotion regulation between secure attachment and psychopathology was insignificant. The findings suggest that the link between enhancing positive affect is an adaptive strategy that securely attached individuals utilize to increase their well-being.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=nLNfCsWgUluh5T2iyudShudoxVswISFZCsccSsMkvO9gmd9n5rfKha7iIqk7Fnxz
https://hdl.handle.net/20.500.11851/11056
Appears in Collections:Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.