Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1763
Title: Osmanlı Rumeli'sinde Yörük Teşkilatı, Kökeni ve Nitelikleri
Other Titles: Yoruk Organizations, Roots and Features in Ottoman Rumeli
Authors: Yeni, Harun
251252
Keywords: yörüks
yörük organization
yörük register
Rumelia
Western Thrace
Ottoman Empire
yörükler
yörük teşkilatı
yörük defteri
Rumeli
Batı Trakya
Osmanlı İmparatorluğu
Issue Date: Oct-2017
Publisher: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Source: Harun, Y. E. N. İ. Osmanlı Rumelisi’nde Yörük Teşkilatı, Kökeni ve Nitelikleri.
Abstract: In this article, the roots, evolution and features of the military organization of the yörüks of Rumelia are discussed through the examples from the Western Thrace region. It aims to bring an alternative approach to the origins and the qualifications of the yörüks who had a significant role from the beginning of the conquests in Rumelia both as a military force and as a demographic element. In this aspect, upon the origins of the organization, the connection between the yörük organization and the routes of the first conquests together with the military groups which took part in the conquests is stressed. Then, the evolution of the organization in time and the meaning of the structural changes are evaluated through the laws on the organization and their changes in time. Lastly, the connection of the yörük organization with the yörük population in Rumelia is discussed through the literature on the issue. In parallel with it, it is questioned whether the yörük registers and cadastral surveys could give an answer to the problem of the extent of the military yörüks in the region.
Bu makalede, esas olarak Rumeli yörüklerinin – Batı Trakya yörükleri örnekleri üzerinden – askerî teşkilatının kökeni, dönüşümü ve niteliklerini tartışılmaktadır. Rumeli’nin fethi sürecinden itibaren, bölgede hem askeri bir güç hem de demografik bir unsur olarak önemli bir role sahip olan yörüklerin, Osmanlı askeri teşkilatı bünyesinde teşkilatlandırılmasının kökeni ve niteliklerine dair literatürdeki yaklaşımlara alternatif bir yaklaşım getirmek hedeflenmiştir.. Bu çerçevede, ilk olarak teşkilatın kökeni ve ilk dönem fetihlerinin güzergahları ve bu fetihlerde yer alan askerî unsurlarla bağlantısına vurgu yapılmaktadır. Ardından teşkilata dair kanunlar ve kanunlardaki değişim üzerinden yörük teşkilatının evrimi ve gerçekleştirilen yapısal değişimin ne anlama gelebileceği değerlendirilmektedir. Son olarak ise, yörük teşkilatının Rumeli’deki yörük nüfusla ilişkisi, mevcut literatür üzerinden tartışılmaktadır. Ayrıca, yörük defterleri ve tapu tahrir defterlerinin, teşkilat kapsamındaki yörüklerin nüfus oranına dair net bir cevap verip veremeyecekleri sorgulanmaktadır. Söz konusu kaynakların karşılaştırmalı ve detaylı kullanımıyla bölgedeki yörüklerin önemli bir kısmının teşkilata mensup olmadıkları fakat teşkilatın insan rezervini oluşturduğu savunulmaktadır.
URI: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/2213/22984.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1763
ISSN: 1019-469X
Appears in Collections:Tarih Bölümü / Department of History

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Nov 28, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.