Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2059
Title: Öğrenci Yurdu Odalarının Mekân Kalitesinin Kullanıcıların Fonksiyonel Ve Algısal Performansı Üzerine Etkisi; Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu Örneği
Authors: Çağatay, Kubülay
Yıldırım, Kemal
Yalçın, Meryem
133325
Keywords: öğrenci Yurdu
iç mekân yerleşlimi
fonksiyonel ve algısal performans değerlendirmesi
student dormitory
interior space placement
functional and perceptual performance evaluations
Issue Date: Jan-2014
Publisher: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Source: Çağatay, K., Yalçın, M., & Yıldırım, K. (2006). Öğrenci Yurdu Odalarının Mekân Kalitesinin Kullanıcıların Fonksiyonel ve Algısal Performansı Üzerine Etkisi; Tahsin Banguoğlu Örneği. tasarım+ kuram dergisi, 10(18), 53-72.
Abstract: Bu araştırmada, Ankara’da bulunan Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu’nda kalan kız ve erkek öğrencilerin kullandıkları ve aynı özelliklere sahip sekiz kişlilik odaların, fonksiyonel ve algısal performans analizleri yapılmıştır. Buna bağlı olarak, odaların iç mekân karakteristiklerinin ve insan–donatı elemanı yoğunluğunun kullanıcıların mekân algılamaları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak geliştirilmiş ayrıntılı bir anket yardımıyla, öğrencilerin yurt odalarına yönelik fonksiyonel ve algısal performans değerlendirmeleri ölçülmüştür. Sonuç olarak, incelenen yurt binası ve odaları özelinde, kullanıcıların önemli bir kısmının odaların yerleşim düzeninden, insan–donatı elemanı yoğunluğundan, oda ekipmanlarının nitelik, nicelik ve kapasite yetersizliklerinden rahatsız oldukları; ayrıca, özellikle belirttikleri bazı ekipmanlara yönelik (kitaplık, ayakkabılık ve daha büyük hacimli elbise dolabı vb.) istekleri bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, kullanıcıların tamamına yakınının sekiz ve altı kişilik odalarda kalmak yerine, tek, iki veya dört kişilik odalarda kalmayı tercih ettikleri görülmektedir.
In this study, functional and sensual effects of performance evaluation on dormitory rooms 'interior characteristics and human-furniture density living (eight people) have been examined. The study focuses on the perceptual concentrations on the boarding girls and boys covering identical spatial features at Tahsin Banguoğlu student dormitory rooms located in Ankara. For this purpose, architectural features and interior spatial characteristics within the context of users’ satisfaction, expectation and perceptual performance are measured by applying a detailed survey. Accordingly, it has been examined that in the case of dormitory rooms and their users a significant portion are not satisfied with the residential placement, human-furniture density and capacity of wardrobes. In such a way that; the crowding of bunk beds, cabinets, desks and chairs besides, shortage of large volume of a library, wardrobe and footwear. Furthermore, another finding is almost all users preferred to stay in a single, double and quadruple rooms rather than in the rooms with six and eight people.
Description: NTR
URI: http://www.tasarimkuram.msgsu.edu.tr/index.php/tasarimkuram/article/viewFile/279/261
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2059
ISSN: 1302-2636
Appears in Collections:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü / Department of Interior Architecture and Environmental Design

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Aug 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.