Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2060
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYalçın, Meryem-
dc.date.accessioned2019-07-10T14:46:25Z
dc.date.available2019-07-10T14:46:25Z
dc.date.issued2014-01
dc.identifier.citationYalçın, M. (2013). Yemek Yeme Mekânlarının Oluşum Sürecinde Sosyo-Kültürel ve Fiziksel Belirleyiciler. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(12), 173-191.
dc.identifier.issn2149-6595
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/download/article-file/192534-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2060-
dc.description.abstractMekânsal üretim zengin bir olu?umun maddele?mi? halidir. Mekân tasarımı esnasında; kültürün, sosyolojik ve psikolojik olu?umların insan davranı?ları üzerinde etkisi iyi anla?ılmalı ve göz önünde tutulmalıdır. Kültürel girdinin oldukça yo?un olan yemek yeme mekânlarının fiziksel varlıklarını olu?turan nesnel özelliklerin toplumsal ve kültürel kimli?i zaman içerisinde farklı dönemlere aktardı?ını söyleyebiliriz. Bu kapsamda yemek yeme mekânlarının olu?umunda fiziksel çevredeki stil, anlam ve normlara ba?lı boyutlar ile estetik be?eninin kayna?ı olan görsel ö?eler hakkında tercihler 'mekân-kültür' ili?kisi ve 'ba?ımlı, ara ve ba?ımsız' de?i?kenler betimsel analiz yöntemiyle farklı bir açısı getirilmektedir.tr_TR
dc.description.abstractMaking themselves felt in various areas from political and economic changes and transformations across the world to the practices of daily life, social networks have started building a virtual culture within the network environment. Today, great social changes are observed and, maybe, one of the most important factors of this change is technology. With the changes caused by the technological development, different perspectives, values and perceptions can create and relay their own contents via social networks. The conservative bourgeoisie which can consequently be evaluated within the scope of transformations, changes and consequently innovations and as a consequence of the social stratification is addressed in terms of its representation on social networks and within the scope of Weber's social stratification theory. While the social stratification on social networks is emphasized in this evaluation, the advertisement textsused on these networks are examined based on the characteristics of the conservative bourgeoisie from a sociological perspective.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSanat ve Tasarım Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectyemek yeme mekânlarıtr_TR
dc.subjectkültürtr_TR
dc.subjectmekânsal oluşumtr_TR
dc.subjectsüreçtr_TR
dc.subjectdining spacesen_US
dc.subjectculture spatialen_US
dc.subjectformationen_US
dc.subjectprocessen_US
dc.titleYemek Yeme Mekanlarının Oluşum Sürecinde Sosyo-Kültürel ve Fiziksel Belirleyicileren_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Interior Architecture and Environmental Designen_US
dc.departmentFakülteler, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümütr_TR
dc.identifier.volume1
dc.identifier.issue12
dc.identifier.startpage173
dc.identifier.endpage191
dc.institutionauthorYalçın, Meryem-
dc.contributor.YOKid133325-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.fulltextNo Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.dept06.04. Department of Interior Architecture and Environmental Design-
Appears in Collections:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü / Department of Interior Architecture and Environmental Design
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.