Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2073
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzsoy, Vedat-
dc.contributor.authorBülbül, H.-
dc.date.accessioned2019-07-10T14:47:31Z
dc.date.available2019-07-10T14:47:31Z
dc.date.issued2015-11
dc.identifier.citationBülbül, H., & Özsoy, V. Güzel Sanatlar Lisesi İki Boyutlu Sanat Atölye Dersinde 4MAT Öğretim Modelinin Uygulanması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(5), 99-118. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/goputeb/issue/34517/381652
dc.identifier.issn2148-2314
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/goputeb/issue/34517/381652-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2073-
dc.descriptionNTR
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine the effect of 4MAT teaching model which is based on learning style on the teaching-learning process of the II dimensions art studio (IIDAS) classes in the fine arts high schools. The method of the study is modeled in the form of quasi-experimental design. Typical case sample was preferred in this study and it was carried out with 9th class students' at IIDAS. After the studies that were carried out for equivalence of the groups; 16 9th class students were included under the names of control group (n=8) and experimental group (n=8). The application process consists of fourteen weeks. The data were gathered from documents, observations, and interviews. The data were analyzed by descriptive analysis. At the process of ensuring the reliability and validity of the data, five experts were consulted. Research results showed that the students of experimental group are more successful in terms of expressing their cognitive knowledge, integrating their cognitive knowledge with practice ability, and it was seen that their inclination towards learning products was more improved than the students of control group. According to this result, it is thought that applying the model will be useful at the IIDAS classes.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, öğrenme stillerine dayalı olarak tasarlanan 4MAT öğretim modelinin güzel sanatlar lisesi iki boyutlu sanat atölye dersindeki öğrenme-öğretme sürecine etkisini belirlemektir. Araştırmanın yöntemi yarı deneysel desen şeklinde modellenmiştir. Tipik durum örneklemiyle gerçekleştirilen bu çalışma, 9. sınıf II boyutlu sanat atölye dersinde yürütülmüştür. Grupların denkliğine ilişkin yapılan çalışmalar sonrası, deney grubu (n=8) ve kontrol grubu (n=8) olmak üzere 16 öğrenci uygulamaya dâhil edilmiştir. Uygulama süreci on dört haftadan oluşmuştur. Veriler doküman incelemesi, gözlem ve görüşme ile elde edilmiştir. Veriler, betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Verilerin geçerlik ve güvenirliğini sağlama sürecinde beş uzmanının yardımına başvurulmuştur. Araştırma sonucu, deney grubu öğrencilerinin bilişsel bilgilerini ifade etmede, bilişsel bilgilerini uygulama becerisiyle bütünleştirmede ve öğrenme ürünlerine yönelik beğenilerinde deney grubu öğrencilerinden daha çok gelişim gösterdiklerini ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre, modelin IIBSA dersinde uygulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherGaziosmanpaşa Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofUluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectgörsel sanatlar eğitimitr_TR
dc.subjectgüzel sanatlar lisesitr_TR
dc.subjectIIBSA dersitr_TR
dc.subject4MAT öğretim modelitr_TR
dc.subjectvisual arts educationen_US
dc.subjectfine arts high schoolsen_US
dc.subjectIIDASen_US
dc.subject4MAT teaching modelen_US
dc.titleGüzel Sanatlar Lisesi İki Boyutlu Sanat Atölye Dersinde 4MAT Öğretim Modelinin Uygulanmasıen_US
dc.title.alternativeApplication of the 4mat Teaching Model in the Two Dimensions Art Studio Classes of the Fine Arts High Schoolsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Art and Designen_US
dc.departmentFakülteler, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Bölümütr_TR
dc.identifier.volume3
dc.identifier.issue5
dc.identifier.startpage99
dc.identifier.endpage118
dc.authorid0000-0003-0483-1445-
dc.institutionauthorÖzsoy, Vedat-
dc.contributor.YOKid1446-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept06.02. Department of Art and Design-
Appears in Collections:Sanat ve Tasarım Bölümü / Department of Art & Design
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Sep 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.