Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2101
Title: Mimarlıkta maddesi olmayan tektonik ifadelerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of immaterial tectonic expression in architecture
Authors: Sönmez, Murat
Batı, Beyza Nur
Keywords: Thinking the immaterial
Immaterial practice
Immaterial tectonic expression
Tectonic as the act of creation of architect
Meaning and expression in architectural creations
Maddesi olmayan üzerine düşünmek
Maddesi olmayanın üretimi
Maddesi olmayan tektonik ifade
Mimarın yaratma eylemi olarak tektonik
Mimari yaratılarda anlam ve anlatım
Issue Date: 2017
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Batı, B. (2017). Investigation of immaterial tectonic expression in architecture. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış doktora tezi]
Abstract: Bu çalışmanın kapsamındaki söylemlere göre bütün yaratılar gerçekliğin iki haline dayanır: üst nitelikli olan ve alt nitelikli olan. Bu iki kavram birbirlerine karşıt gibi görünselerde, alt nitelikte olan gerçeklik üst nitelikli olanın yansımasıdır; varlığın ya da var etmenin ne olduğunun sorgusu ve bunların tezahürü ve ya manevi olanın fiziksel gösterimi gibi. Benzer şekilde, madde kökenli durumlar yaratan mimarlığın da maddesi olmayan felsefesinin içine inşa edildiği söylenebilir. Bu yüzden mimarlıkta yaratılan madde kökenli/ materyal durumlar için, algılanan maddesi olmayan kavramlardan söz edilebilir. Bu maddesi olmayan durumlar, yaratıları, üst nitelikleri arayan kuramsal temeller üzerine oturtma çabasıdır ve evrensel gerçekliklerin içsel dünyasına yapılan fikirsel gezintilere dayandırılır. Oluşturulmaya çalışılan tartışmada madde gerçek anlamda yok olmuş ya da önemsenmiyor değildir. Aksine, madde, üzerine derinlemesine düşünülen, bu yüzden de onun ilk ve basit anlamlarını aşan algısal durumlar yaratarak ortaya çıkar. Dolayısıyla, mimarlık alanında veya başka bir disiplin için, maddesi olmayan bir yaratıda doğrudan gördüklerimizden başka, düşünsel derinlikler, yorumlar ve kurgular vardır. Bu kapsamda, mimarlığın yaratma eylemi, kullandığı araçlarla, yaratının farkındalığını nasıl kurduğu ile ilgili olarak tartışılmıştır. Maddesi olmayan tektonikler, öğrenilmiş veya alışılmış duyulara meydan okuyarak yaratının/mekanın özüne, üst derece olana yönelik nitelik arayışlarının veya düşünsel alt yapının açılımları olarak ele alınmıştır. Bu tartışma tezat duyumlara dayanır ve var olan mimari davranıştan bilinçli bir sapma olarak, mimarlığın aktif ve yaratıcı sonuçlarına gidebilmek için yeni bir okuma önerir. Maddesi olmayan tektonikler, ışık kadar karanlığı, biçim kadar boşluğu, imgeler kadar eylemleri; malzeme kadar maddesel özü arayan algının mimarlığıdır ve anlamında var olan derinlikleri yeniden keşfetme girişiminin ifadesidir.
According to the statements within the scope of this study, all creations are based on the two domains of reality: the superior and the inferior. Though these two concepts may seem to be opposed to each other, the inferior reality is a reflection of the superior reality, indeed; such as the ontological inquiries and their manifestations or the physical manifestation of the spiritual. Similarly, it can be said that, architecture, which creates material situations, is built into its immaterial philosophy. So, it can be talked about immaterial concepts perceived within the material situations created in architecture. These immaterial situations are efforts of basing creations on theoretical foundations seeking for superior qualities and, builds on an intellectual journey into the inner worlds of universal realities. In this negotiation, it does not mean that the material is indeed gone or is ignored. On the contrary, materials come out as perceptional situations reflected upon, and thus, going beyond their initial and simple meanings. Therefore, for field of architecture or other disciplines, an immaterial creation involves depth of thinking, interpretations and implications other than those we see directly. From this perspective, the creative act of architecture is discussed related with how the recognition of the creation is established with the tools used. Immaterial tectonics, by challenging the learned or habitual senses, are regarded as a search for quality or expansion of intellectual background towards the essence of creation/space and the superior. This discussion relies on contrasting sensations and offers a reexamination to reach active and creative results of architecture as a deliberate deviation from the existing architectural behavior. Immaterial tectonics is a perceptual architecture that seeks for darkness as well as light; emptiness as well as forms, actions as well as images; essence of material as well as the material and it is an expression of the attempt to rediscover the depths that exist in its meaning.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2101
Appears in Collections:Mimarlık Yüksek Lisans Tezleri / Architecture Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
486611.pdf2.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

206
checked on Aug 8, 2022

Download(s)

22
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.