Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2109
Title: Skolyoz tedavisi için akıllı implant çubuklar
Other Titles: Smart implant rods for scoliosis treatment
Authors: Demir, Teyfik
Erbay Elibol, Fatma Kübra
Keywords: Biomechanics
Scoliosis
Smart implant rod
Spinal surgery
Biyomekanik
Skolyoz
Akıllı implant çubuk
Omurga cerrahisi
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Elibol, F. (2018). Skolyoz tedavisi için akıllı implant çubuklar. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış doktora tezi]
Abstract: Skolyoz, omurganın frontal düzlemde lateral sapma göstermesiyle oluşan spinal bir deformitedir. Hastalığın gelişimi ve tedavisi yaş aralıklarına göre farklılıklar göstermektedir. Büyüme süreci devam eden hastalarda görülen skolyoz, omurgadaki gelişim nedeniyle zamana bağlı olarak yetişkinlerde görülene kıyasla daha büyük değişiklikler gösterir. Omurgadaki büyüme nedeniyle, sabitlenmiş segmentlerin belirli zaman aralıklarında cerrahi müdahale ile uzatılması gerekmektedir. Pediatrik skolyoz için uzatma işlemini kolaylaştırıcı posterior stabilizasyon sistemleri geliştirilmiş olsa da tedavi süreci, uzama işlemleri için doğru zaman tespit edilemediğinden dolayı olumsuz yönde etkilenmektedir. Tez kapsamında üretilen akıllı implant çubuklar ile tedavi sürecinde sabitlenen iki omurga segmenti arasındaki gerilme ve yükleme takip edilebilecektir. İlk olarak istenilen hassasiyette sensörler üretilmiş ve çubuklara entegre edilmiştir. Akıllı implant çubuklar, ASTM' nin ilgili standartlarına göre önce tekil olarak mekanik testlere tabi tutulmuş sonrasında sistemin mekanik doğrulaması için vertebrektomi modeller kurulmuş ve basma, çekme, yana eğme ve burma yükleri altında test edilerek frekans değerleri ölçülmüştür. Farklı yumuşak doku kalınlıkları ile frekans ölçümleri yapılmış ve etkisi araştırılmıştır. Ayrıca sensörlerin yorulma performanslarının belirlenmesi için çevrimsel yük uygulanmış ve frekans ölçümleri alınmıştır. Sistem, kadavralarda basma ve çekme yükleri altında teste tabi tulumuştur. Mekanik modellemeden sonra canlı hayvan deneyleri gerçekleştirilmiştir. Canlı hayvan deneylerinde 15 koyuna bilateral transpediküler vida yerleştirilmiş ve iki adet rodla birleştirilerek tespit edilmiştir. Koyunlar ameliyat sonrası 6 ay süreyle gözlem altında tutulmuş ve ayda bir kez çubuklarda yer alan algılayıcılardan frekans ölçümleri alınmıştır. Vertebrektomi modellerde ve kadavrada yapılan testler sonucunda, basma ve yana eğme kuvvetleri altında yükün artması dielektrik katsayısı ve kapasitansı etkileyerek frekasın da artmasına sebep olduğu tespit edilmiştir. Çekme testlerinde kuvvet arttıkça frekansta düşme belirlenmiştir. Yapılan testlerle yumuşak doku kalınlığının ölçümleri etkilediği ortaya konmuştur. Çevrimsel yüklemelerin ardından yapılan ölçümler sonucunda ise sistemin dinamik yüklenme koşullarından etkilenmediği ortaya konmuştur. Canlı hayvan deneylerinde alınan frekans ölçümleri sonucunda, füzyonun gerçekleşmesiyle frekans değerleri arasındaki değişimin giderek azaldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, geliştirilen bu sistem ile füzyonun gerçekleşip gerçekleşmediği ve olası komplikasyonlar sonucu çubukların gerilip gerilmediği durumlar, güvenilir bir şekilde ayırt edilip değerlendirilebilecektir. Böylece pediatrik vakalarda düzenli olarak ve hastanın gelişiminden bağımsız olarak yapılan yenileme (revizyon) ameliyatları gerektiği kadar ve gereken zamanda yapılabilecektir. Ayrıca bu akıllı implant çubukların kullanımı ile vida gevşemesi, ayar vidası (nut) çözülmesi gibi hastanın filminden kolayca anlaşılamayan sorunlar vakitlice fark edilebilecek ve gerekli müdahalenin yapılması mümkün olacaktır. Yapılan deneyler sonucunda, skolyoz cerrahisinde sıkça kullanılan vida-çubuk sistemlerinde tedavi sürecini doğrudan ilgilendiren, posterior sabitleme elemanları (akıllı implant çubuk) üzerinden alınmış ölçüm bilgileri ilk kez literatüre kazandırılmıştır.
Scoliosis is a spinal deformity caused by lateral curve on the frontal plane of the spine. Development and the treatment of the deformity varies with respect to the age. Scoliosis in patients with on going growth show rather more alteration compared to the adults. Because of the growth of the spine, the fixed segments need to be prolonged by surgical operation at periodic time intervals. Although posterior stabilization systems have been developed to facilitate lengthening for pediatric scoliosis, the treatment process is adversely affected because the correct time for elongation procedures can not be determined. With the smart implant rods produced within the scope of the thesis, stress and load between the two fixed vertebral segments in the treatment process can be tracked. First, sensors with the desired precision are produced and integrated into the bars. Smart implant rods were first subjected to mechanical tests individually according to the relevant standards of ASTM, and then vertebralctomy models were established for mechanical verification of the system and frequency values were measured by testing compression, tension, lateral bending and torsion tests. Frequency measurements were conducted under varying soft tissue thickness and effects were evaluated. Moreover, in order to determine the fatigue performances of the sensors, cyclic loads were applied and frequency measurements were recorded. System was tested on cadaviers under compression and tension tests. After mechanical modelling, animal model experiements were conducted. During the animal model experiments, transpedicular screws were inserted and attached with two rods on 15 sheeps. Sheeps were observed for a period of 6 months after the operation and frequency measurements were held once in a month from the sensors placed on the rods. In vertebrctomy models and cadaver tests, it was found that the increase in load under compression and lateral bending tests, increased the dielectric constant and capacitance, leading to an increase in frequency. Decrease in frequency was determined as the load was increased in tension tests. It has been shown that soft tissue thickness effects the measurements by the tests conducted. As a result of the measurements made after the cyclic loads, it has been revealed that the system is not affected by dynamic loading conditions. As a result of frequency measurements taken in living animal experiments, it was determined that the change between frequency values gradually decreased with the realization of fusion. Consequently, the developed system can reliably determine, whether the fusion has ben realised and prospective complications were seen caused by the increased stress on the rods. Thereof, revision surgeries, which are performed regularly in pediatric cases and independently of the development of the patient, can be performed as many and when needed. In addition, the use of these smart implant rods will make it possible to spot problems that can not be easily understood from the patient's x-ray, such as screw loosening, adjusting screw (nut) dissolving, and enable necessary intervention. As a result of the experiments, the measurements obtained through posterior fixation elements (smart implant rod), which deals with the treatment process in screw-rod systems commonly used in scoliosis surgeon, is introduced to the literatüre for the first time.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2109
Appears in Collections:Mikro ve Nanoteknoloji Doktora Tezleri / Micro- and Nano-Technology PhD Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521358.pdf6.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

196
checked on Aug 8, 2022

Download(s)

42
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.