Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2156
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDuran, Hatice Durmuş-
dc.contributor.authorYıldırım, Tolga-
dc.date.accessioned2019-12-25T06:56:31Z-
dc.date.available2019-12-25T06:56:31Z-
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationYıldırım, T. (2017). Ötektik Sıvı Kristal Nanotel Karışımlarının Faz Geçişlerinin Termo-Optik Yöntemlerle İncelenmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2156-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp-
dc.description.abstractSıvı kristaller, yönelime bağlı olarak değişen optik ve elektriksel özelliklerinden dolayı günümüz ekran teknolojisinde ve diğer elektro-optik uygulamalarda en fazla kullanılan malzemelerden birisidir. Bu özelliklerin yönelime bağlı olması, sıvı kristal moleküllerinin yönelimini kontrol edebilme zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Sıvı kristaller, nematik fazda düşük viskoziteye sahiptirler. Düşük viskozite ise moleküllerin dış bir etken ile kolayca yönelimlerinin değişmesini sağlar. Mekanik, elektrik ve manyetik alan, yüzey etkisi moleküllerin yönelimini kontrol edebilmek için uygun yöntemlerdir. Fakat, bu yöntemler ile moleküllerin oluşturduğu düzende hatalar oluşabilmektedir. Bu nedenle moleküllerin yönelimini daha etkili bir şekilde kontrol edebilmek için sıkıştırma yöntemi kullanılmaktadır. Sıvı kristal uygulamalarına bakıldığında (LCD, sensör, optik anahtarlama, termometre) sıkıştırma etkisinin etkili bir yöntem olduğunu görürüz. Bu sebeple sıkıştırma ortamlarında moleküllerin fiziksel özellikleri önem kazanmaktadır. Bu tez çalışmasında ötektik E7 sıvı kristal karışımı, nano boyutta ve sert yüzeyi olan silindirik porlara sahip alümina (AAO) membranlar kullanılarak sıkıştırmanın sıvı 1kristal karışımının termal, yapı ve moleküler dinamik özelliklerine olan etkisi incelenmiştir. Karışımın karakterizasyonu diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC), X ışını kırınınımı (XRD), dielektrik spektroskopisi (DS) ile incelenmiştir. DSC ile elde edilen faz geçiş sıcaklıkları incelendiğinde sıkıştırılan E7 sıvı kristali için nematik-izotropik faz geçiş sıcaklığının 65 nm, 35 nm ve 25 nm çapları için por çapından bağımsız olduğu görülmüştür. Ayrıca boyut etkisi ile DSC sonuçlarında ve XRD kırınım desenlerinde 25 nm ve 35 nm çapları için nematik fazdan farklı olarak yeni bir faz geçişi gözlenmiştir. Dielektrik spektroskopisi ile incelenen moleküler dinamik özelliklerine bakıldığında ise por içerisine sıkıştırılan sıvı kristal moleküllerin dinamiğinin hızlandığı ve alfa relaksasyon sürecinin baskın olduğu gözlenmiştir. DSC ve DS ile elde edilen camsı geçiş sıcaklıklarına bakıldığında sıkıştırılımış olan E7 sıvı kristalinin camsı geçiş sıcaklığı por çapı azaldıkça düştüğü görülmüştür. Bu tez çalışmasının sonuçları, nematik faz aralığı geniş olduğundan teknolojik uygulamalar için uygun olan ötektik E7 sıvı kristal karışımının sıkıştırma ortamlardaki özellikleri açısından önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: E7 ötektik sıvı kristal, Sıkıştırma etkisi, Alümina porlu membran, Faz geçiş sıcaklığı, Moleküler dinamik.tr_TR
dc.description.abstractLiquid crystals are one of the most used materials in today's display technology and other electro-optical applications due to their optical and electrical properties, which change depending on orientation. The fact that these properties are directionally related entails the necessity to control the orientation of liquid crystal molecules. Liquid crystals have low viscosity in the nematic phase. Low viscosity allows molecules to easily change their orientation with an external factor. Mechanical, electrical and magnetic fields are suitable methods for controlling the orientation of molecules. However, these methods can lead to the deformations in the formation of molecules. For this reason, confinement method is used to control the orientation of the molecules more effectively. When we look at liquid crystal applications (LCD, sensor, optical switching, thermometer), we see that the confinement effect is an effective method. For this reason, the physical properties of the molecules become important in confinement areas. In this thesis study, the effect of confinement on the thermal, structure and molecular dynamic properties of the liquid crystal mixture was investigated by using eutectic E7 liquid crystal mixture, nano sized alumina (AAO) membranes with hard surface cylindrical pores. Characterization of the mixture was investigated by differential scanning calorimetry (DSC), X-ray diffraction (XRD), dielectric spectroscopy (DS). When the phase transition temperatures obtained by DSC were examined, it was found that the nematic-isotropic phase transition temperature for the confined E7 liquid crystal was independent of pore diameter for 65 nm, 35 nm and 25 nm diameters. In addition, a new phase transition which is different from nematic phase for diameters of 25 nm and 35 nm was observed in the DSC results and XRD patterns due to size effect. When the molecular dynamic properties investigated by dielectric spectroscopy, dynamics of liquid crystal molecules confined into the pores accelerate and the alpha relaxation process becomes dominate. When the glassy transition temperatures investigated with DSC and DS, it has been found that the glassy transition temperature of the confined E7 liquid crystal decreases as the pore diameter decreases. The results of this thesis work are important in terms of the characteristics of the eutectic E7 liquid crystal mixture which is suitable for technological applications because of its wide nematic phase range. Keywords: E7 eutectic liquid crystal, Confinement effect, Alumina porous membrane, Phase transition temperature, Molecular dynamics.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Scienceen_US
dc.publisherTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectE7 eutectic liquid crystalen_US
dc.subjectConfinement effecten_US
dc.subjectAlumina porus membraneen_US
dc.subjectMolecular dynamicsen_US
dc.subjectE7 ötektik sıvı kristaltr_TR
dc.subjectSıkıştırma etkisitr_TR
dc.subjectAlümina porlu membrantr_TR
dc.subjectFaz geçiş sıcaklığıtr_TR
dc.subjectMoleküler dinamiktr_TR
dc.titleÖtektik Sıvı Kristal Nanotel Karışımlarının Faz Geçişlerinin Termo-Optik Yöntemlerle İncelenmesien_US
dc.title.alternativeThermo-optical methodology of phase transitions of eutectic liquid crystal mixturesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Engineering and Science, Micro and Nanotechnology Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Mikro ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Tezleri / Micro- and Nano-Technology Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
476668.pdf2.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

130
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

8
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.