Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2348
Title: Düşük simetrili fotonik kristal yapıları tarafından sağlanan yüksek verimliliğe sahip optik fenomenler
Other Titles: Highly efficient peculiar optical phenomena provided by low symmetric photonic crystal structures
Authors: Kurt, Hamza
Gümüş, Melike
Keywords: Self-collimation
Super-prism
Cavity
Photonic crystal
Low symmetry
Öz-kolimasyon
Süper-prizma
Kavite
Yavaş ışık
Fotonik kristal
Düşük simetri
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Gümüş, M. (2018). Düşük simetrili fotonik kristal yapıları tarafından sağlanan yüksek verimliliğe sahip optik fenomenler. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Işığın ortam içerisindeki kontrolü, genel anlamda karşılaştığı fonksiyonların dalga vektörüne olan etkisine dayalı olarak şekillenir. Yapıya giriş yapan ışığın ilerleyebilmesi, yol boyunca etkileşime girdiği dielektrik katsayısı farklarından kaynaklanan periyodik bir fonksiyona bağlıdır. Periyodiklik ışığın ilerleyişi sırasında eğilimli olduğu saçılma, yansıma veya sapma gibi temel optik davranışların güçlendirebilmesi için bir fırsat sağlar. Bu tezde, fotonik kristal içerisindeki düşük simetrik konfigürasyonların dielektrik dağılımı çeşitliliğini sağlayışı sayesinde farklı ışık fenomenlerine rastlanmıştır. Tezin ilk çalışmasında, ışığın ilerleyişi sırasında öz-kolimasyon özelliği göstermesine olanak sağlayan bir yapı üzerinde durulmuş, incelenen eş-frekans eğrilerinden ışığın ilerleme eğilimi hakkında fikir edinilmiştir. Buna göre saçılmadan ilerlemesi beklenen ışığın, yapı içerisindeki davranışından emin olabilmek için grup hızı dağılımı ve üçüncü dereceden dağılım grafikleri incelenmiş, elektirk alan ve iletim analizleri yardımıyla da hedeflenen öz-kolimasyon davranışının tasarlanan yapı için elde edilebilirliğinden emin olunmuştur. Böylece, tasarlanan yapının, çok yüksek giriş açılarında bile kuplaj sorunu ile karşılaşılmadan yapı içerisindeki öz-kolimasyon kabiliyetini geniş bir çalışma frekansı aralığında koruyabildiği görülmüştür. Bu sonuçlar, mikrodalga deneyi ile de sabitlenmiştir. Tezin ikinci çalışmasında, yapı içerisinde yüksek sapma, yüksek dalgaboyu hassasiyeti ve öz-kolimasyon özelliklerini bir arada gösteren geniş dalgaboyu çalışma alanına sahip bir süper-prizma yapısı üzerinde durulmuştur. Eşit doluluk oranlarına sahip birim hücreler için eş frekans eğrisi analizleri yapılmış süperprizma etkisinin gözlendiği konfigürasyon için bant diyagramı, grup hızı dağılımı ve üçüncü dereceden dağılımları incelenmiştir. Buna göre ışığın, farklı giriş açıları ve dalgaboylarına karşı farklı sapmalar göstereceği öngörülmüştür. Sonrasında yapılan zaman alanında sonlu farklar analizlerine göre yapının ışığı beklendiği gibi etkilediği ve bunu yüksek iletimlerle gerçekleştirdiği görülmüştür. Mikrodalga deneyleri ile de yapının incelenen özellikleri sağladığı saptanmuştır. Tezin üçüncü çalışmasında, yüksek kalite faktörüne sahip, frekans ayarlanabilirliği gösteren bir kavite yapısından bahsedilmektedir. İlk aşamada kullanılan dielektirk malzemelerin yapısal modifikasyonu ile oluşturulan kusur bölgesinde meydana gelen modlar için bant diyagramları üzerinde durulmuştur. Sonrasında iletim ölçümleri ile paralel olarak elektrik alan ölçümleri yapılmış ve mod profilleri incelenmiştir. Belirlenen modlar için dalgaboyu hassasiyeti, kalite faktörü, Purcell faktörü ve mod hacmi analizleri uygulanmıştır. En iyi sonuçları veren mod için iki ve üç boyutlu simülasyonlar değerlendirilmiştir. Yapı için mikrodalga deneyi de yapılmış ve simülasyon-deney tutarlılığı gözlenmiştir. Tezin dördüncü çalışmasında, kuvazi yapıdaki fotonik kristal tasarımında yavaş ışık fenomeni, elektrik alan ölçümleri ve önceden yapılan iletim grafiklerinden yola çıkılarak incelenmiştir. Yavaş ışık performansı, grup indeksi ve zaman gecikmesi özelliklerinin mesafeye göre nümerik sonuçları ile değerlendirilmiştir. Mikrodalga deneyleri ile örtüşen sonuçlara göre ışığın tasalanan kuvazi kristal yapı yardımıyla yavaşlatıldığı sonucuna varılmıştır.
The control of the light in the medium is shaped based on the effect of the functions corresponding on the wave vector. The propagation of light entering the structure in an appropriate way depends on a periodic function that is caused by differences in the dielectric coefficient. Periodicity provides an opportunity for basic optical behaviors such as scattering, reflection, or deflection, which tend to be predominant during light propagation. In this thesis, low symmetric configurations that inside the photonic crystal causes dielectric divergence, hence various light phenomena are observed. In the first study of the thesis, a structure that allows the light to show its self-collimation property during the propagation has been discussed, and the tendency of the light to proceed from the examined equi-frequency curves has been estimated. In order to be sure of the behavior of the light expected to be scattered in the structure, the group velocity distribution and the third order dispersion graphs are examined and with the help of time electric field and transmission analysis, it is ensured that the targeted self-collimation behavior can be obtained for the designed structure. Thus, it has been shown that the designed structure can protect the self collimating ability of the structure over a wide operating frequency range without encountering coupling problems even at very high entrance angles. These results were also fixed by microwave experiment. The second study of the thesis focuses on a super-prism structure with a wide wavelength operating area which shows a combination of high deflection, high wavelength sensitivity and self-collimation in the structure. For the unit cells with equal filling ratios, the frequency diagrams, group velocity distributions and third order distributions for the configuration in which the super-prism effect is observed are analyzed. Accordingly, it is observed that the light will show different deflections to different input angles and wavelengths. According to later finite difference time domain analyses, it was seen that the structure affected the light as expected and carried it with high transmissions. Microwave experiments are also conducted to provide the properties studied. In the third study of the thesis, a cavity structure with high-quality factor and frequency adjustability is mentioned. In the first stage, the band diagrams are focused on the modes that occur in the defect region created by the structural modification of the used dielectric materials. Subsequently, electrical field measurements were made in parallel with the transmission measurements and mod profiles were investigated. For specified modes, wavelength sensitivity, quality factor, Purcell factor and mode volume analysis are applied. For the mode that gives the best results, two- and three-dimensional simulations have been evaluated. In addition to the simulations, microwave experiment measurements were made, and simulation-experiment consistency was observed. In the fourth study of the thesis, the slow light phenomenon in the design of the photonic crystal in the quasi structure was investigated by means of electric field measurements and transmission graphs. The slow light performance was evaluated by the numerical results of the group index and time delay characteristics according to distance.According to the conclusions that overlap microwave experiments, the results show slowing of the light with the help of the quasi-crystal structure.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2348
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
520891.pdf3.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

4
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.