Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2443
Title: Bütünleşik pazarlama iletişimi açısından bir destinasyon markalaması örneği olarak ulus markalaması üzerine detaylı bir araştırma : "Türkiye-gücünü ve potansiyelini keşfet"
Other Titles: A detailed research on nation branding as a case of destination branding in terms of integrated marketing communications: "Turkey – discover the potential"
Authors: Aktaş, Ramazan
Uzun, Mustafa Cüneyt
Keywords: Brand
Nation branding
Integrated marketing communications Turkey discover the potential
Marka
Ulus markalama
Bütünleşik pazarlama iletişimi
Türkiye potansiyeli keşfet
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Uzun, M. (2018). Bütünleşik pazarlama iletişimi açısından bir destinasyon markalaması örneği olarak ulus markalaması üzerine detaylı bir araştırma : "Türkiye-gücünü ve potansiyelini keşfet". Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Pazarlama anlayışı geçmişten günümüze büyük değişimler göstermiş, 21.yy. ile birlikte bütünleşik pazarlama hâkim anlayış haline gelmiştir. Benzer bir gelişim destinasyonların ekonomik kaynaklarını geliştirmek ve iyi bir imaj oluşturmak için destinasyonlarını birer marka olarak yönetme anlayışlarında da yaşanmaktadır. Ürün ve hizmetlerin marka yönetimi ile elde ettikleri yararlar destinasyonları bu anlayışa yöneltmektedir. Türkiye, 2000'li yıllarda başladığı ulus markalama çalışmalarında 2014 yılı itibari ile "Turkey Discover The Potential" markası ile devam etmekte, marka yönetimini ihracat ve doğrudan yabancı yatırım tutarları ekseninde yürütmektedir. Bu çalışmada, ihracat ve doğrudan yabancı yatırım tutarlarının uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan ulus marka endekslerinde ülkelerin yer aldıkları sıralama ile ilişkisi incelenmiştir. Türkiye ulus markası örneği üzerinden, 2016 yılı en çok ihracat yapan 25 ülke örneklemi içerisinde üç farklı ulus marka endeksinin 2010-2016 yılları arası sıralamaları ile ihracat ve doğrudan yabancı yatırım tutarları veri seti olarak belirlenerek varyans analizi, t-testi ve pearson korelasyon katsayısı yöntemleri kullanılmıştır. Ulus marka endekslerinin doğruluğunun kabulü durumunda araştırma bulguları Türkiye açısından değerlendirildiğinde, ihracat ve doğrudan yabancı yatırım tutarları ile endeks sıralamaları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
The marketing sense has shown great changes from the past, the 21st century. Along with the integrated marketing became a judge understanding. A similar development is also taking place in their understanding of managing their destinations as a brand in order to improve their economic resources and create a good image. The benefits that products and services have gained through brand management have led to this understanding. Turkey, which began in the 2000s in nation branding as of 2014, "Turkey Discover The Potential" continues with the brand, brand management engages in exports and foreign direct investment amounts axis. In this study, the relation between export and foreign direct investment amounts and the rankings of countries in the national brand indices published by international organizations is examined. Through the example of Turkey's nation brand, the rankings of three different nation brand index between the years 2010-2016, export and direct foreign investment amounts is determined as the data set in the sample of 25 countries that exported most in 2016 and analysis of variance, t-test and Pearson's correlation coefficient methods were used. When the research findings are evaluated of Turkey in case of acceptance of the accuracy of nation brand indices, it has been reached that there was no significant relationship between export and directly foreign investment amount with the index rankings.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2443
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
503154.pdf3.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

294
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.