Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2482
Title: 1980-2015 yılları arasında savaşın kavramsal haritası
Other Titles: Conceptual map of war between 1980 and 2015
Authors: Yalçınkaya, Haldun
Candemir, Rumeysa
Keywords: Conventional war
Modern war
Conceptual changes
Geleneksel savaş
Modern savaş
Kavramsal değişimler
Issue Date: 2017
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Candemir, R. (2017). 1980-2015 yılları arasında savaşın kavramsal haritası. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmada 1980-2015 yılları arasında kullanılan savaş kavramlarının popülerliğinde yaşanan değişimler sunulmuştur. Çalışmada "Savaşın özü itibari ile aynı kalmasına rağmen Soğuk Savaş Dönemi'nde ve sonrasında neden farklı savaş kavramları kullanılmıştır?" sorusuna yanıt aranmıştır. Uluslararası İlişkiler literatüründe kavramların yerine değinildikten sonra 'geleneksel savaş' ve 'modern savaş' kavramları üzerine bir literatür taraması sunulmuştur. Çalışmanın bir sonraki kısmında savaş kavramlarının popüleritesinin gösterilebilmesi için dergi taraması yapılmış, 'Google scholar' ve 'scopus' veri tabanlarından elde edilen bilgiler incelenmiştir. Bu bağlamda savaş kavramlarının popülerliğini gösterebilmek için literatürde yer almaya başlayan yeni savaş, dördüncü nesil savaş, bileşik savaş, ayaklanma/ayaklanmayı bastırma ve hibrid savaş kavramları incelenmiştir. Çalışmanın bir sonraki kısmında International Studies Quarterly, Journal of Peace Research, International Security, Journal of Conflict Resolution, Journal of Strategic Studies ve International Organization dergilerinin 1980-2015 yılları arasında yayınlanan sayıları incelenmiştir. Bunun ardından Carl von Clausewitz'in yıllara göre aldığı atıf oranlarının belirlenmesi için 'scopus'tan faydalanılmıştır. Elde edilen somut veriler ışığında 1990'lardan itibaren popüler olmaya başlayan kavramların belirli zaman aralıklarında etkili olduğu, fakat bu etkilerin bir süreklilik arz etmediği sonucuna varılmıştır.
This study presents changes in the popularity of war concepts used between 1980 and 2015. This is the research question in this study: "Why are different concepts of war used during and after the Cold War period, even though the war is the same as the essence of war?" In order to find an answer to this question, the question of why the concepts are generally changing in the International Relations literature is emphasized. Later, a large literature study was carried out in order to explain the concept of 'traditional war' and 'modern war'. In the next part of the study, a magazine survey was conducted to show the popularity of war concepts, and information from the 'Google scholar' and 'scopus' databases was examined. In order to show the popularity of the concepts of war in this context, citation rates of the new war, fourth generation warfare, compound war, insurgency/ counterinsurgency and hybrid war are presented in the light of the information obtained from google scholar. In the next part of the study, the issues of International Studies Quarterly, Journal of Peace Research, International Security, Journal of Conflict Resolution, Journal of Strategic Studies and International Organization have been examined. The resultant tangible data is that the concepts that have become popular since the 1990s in the light have been effective at certain time intervals, but that these effects do not have a continuity. In the next section, the citation rates of Carl von Clausewitz, who has an important place in the war literature, has shown according to scopus. At the end of this study, ideas that changed according to time and place came to the conclusion that the concept of traditional war kept its validity despite the emergence of new concepts.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2482
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
486243.pdf6.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

192
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

172
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.