Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2518
Title: PKK'nın diasporayı şekillendirme stratejisi : Belçika örneği
Other Titles: The PKK's strategy of shaping the diaspora: The case of Belgium
Authors: Yalçınkaya, Haldun
Tetik, Ümit
Keywords: PKK
Diaspora
Belçika
Kürt
Avrupa‘da PKK
PKK
diaspora
Belçika
Kürt
Avrupa‘da PKK
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Tetik, Ü. (2018). PKK'nın diasporayı şekillendirme stratejisi : Belçika örneği. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu tez PKK'nın diaspora stratejisini açıklamayı amaçlamaktadır. PKK'nın AB ülkelerindeki Kürt diasporasına yönelik stratejisini anlamak için Belçika örnek olarak seçilmiş ve iki soruya cevap aranmıştır. İlk olarak PKK'nın Belçika'daki radikal Kürt diasporası ve yerel grupları nasıl örgütlediği ele alınmıştır. Örgütün Belçika'daki organizasyonlarının nasıl bir araya geldiğini açıklamak amacıyla etnik olmayan ulus-aşırı oluşumlar kuramsal çerçevesi altında bulunan 'siyasi-ideolojik yayılma' ve 'ulus-aşırı dil toplulukları' adlı yaklaşımlara başvurulmuştur. Cevabı aranan diğer soru; PKK'nın Belçika'da kurmuş olduğu yapıları hangi amaç için kullandığı, 'ulus-aşırı savunmacı ağlar' kuramsal çerçevesi ışığında ele alınmıştır. Bu kuram gereği, Türkiye'de ve Belçika'da bulunan ?siyasi fırsat yapısı' detaylandırılmış ve örgütün faaliyetleri ?bumerang' örüntüsü ile açıklanmıştır. Her iki soru da niteliksel analiz yöntemlerinden ?örnek olay araştırması' yöntemi ile incelenmiştir. Erişilen bulgular değerlendirilerek PKK'nın diasporaya yönelik izlediği stratejinin üç bağlamda Şekillendiği tespit edilmiştir. Örgütün diaspora stratejisi; uluslararası meşruluk kazanma – hayatta kalma- , Kürtleri temsil eden 'tek' mercii olma ve Türkiye'ye baskı kurma, olarak üç boyuttan müteşekkildir. Anahtar Kelimeler: PKK, diaspora, Belçika, Kürt, Avrupa'da PKK
This thesis aims to explain the PKK's diaspora strategy. Belgium has been chosen as a sample and the answers to two questions were sought in order to understand the PKK's strategy towards the Kurdish diaspora in EU countries. First of all, it was discussed how the PKK organized the radical Kurdish diaspora in Belgium and local groups. 'Political ideological dispersals' and 'trans-national linguistic communities', which are classified under the theoretical framework of 'the nonethnic trans-national formations', were applied in order to explain how the organizations of the group in Belgium come together. Second, this thesis aims to discuss the what purposes the PKK used the groups that it established in Belgium. This is assessed in the light of the theoretical framework of 'trans-national advocacy networks'. By this theory, the 'political opportunity structure' in Turkey and Belgium was detailed and the PKK's activities were explained with 'the boomerang pattern'. Both questions were examined by way of 'case studies', which is one of the analysis methods used in qualitative research. The findings show that the strategy followed by the PKK towards the Kurdish diaspora was shaped in three contexts. The diaspora strategy of the PKK is composed of three dimensions; gaining international legitimacy -survival-, establishing unique representative authority of Kurds, and putting pressure on Turkey. Keywords: PKK, diaspora, Belgium, Kurd, PKK in Europe
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2518
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
533504.pdf3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Jun 27, 2022

Download(s)

96
checked on Jun 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.