Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2524
Title: Tehdit ve dış politika : Obama dönemi ABD'nin Çin Politikası (2009-2016)
Other Titles: Threat and foreign policy: US foreign policy towards China during Obama period (2009-2016)
Authors: Kardaş, Şaban
Çifçi, Orhan
Keywords: Threat Foreign
Policy Foreign
Foreign policy executive
U.S.
China
Tehdit
Dış Politika
Dış politika yürütücüsü
ABD
Çin
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Çifçi, O. (2018). Tehdit ve dış politika : Obama dönemi ABD'nin Çin Politikası (2009-2016). Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışma devletlerin dış politika davranışlarını nasıl belirlediği konusu üzerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada iki hipotez iddia edilmiştir. İlk hipotez olarak devletlerin dış politika davranışlarını tehdit algılamaları çerçevesinde belirlediği vurgulanmıştır. Bunun sonucu olarak tehdit algılayan devletlerin tehdit unsuru oluşturan devlete karşı realist dış politika davranışına başvurduğu iddia edilmiştir. İkinci hipotez olarak ülke içi değişkenlerin de devletlerin dış politika davranışlarını şekillendirdiği ve ülke içerisindeki dış politika yürütücülerinin pozisyonlarının uyumlu olmasının sistemik etkilere karşı belirli bir dış politika davranışını kolaylaştırdığı iddia edilmiştir. Çalışmada iddia edilen hipotezleri test etmek için vaka analizi yöntemine başvurulmuş ve ABD'nin Çin'e karşı dış politika davranışı incelenmiştir. İlk vaka olarak, Obama döneminde Çin'in aşamalı olarak artan askeri harcamaları ve modernizasyonu incelenmiştir. İkinci vaka olarak Çin'in aynı dönem içerisindeki bölgesel egemenlik iddiaları incelenmiştir. İncelenen vakalar sonucunda 2008 sonrası dönemde Çin'in dış politika davranışlarının ABD tarafından tehdit olarak algılandığı ve ABD'nin Çin'e karşı realist bir dış politika davranışı olarak çevreleme stratejisine başvurduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Tehdit, Dış Politika, Dış politika yürütücüsü, ABD, Çin
This study focuses on the subject of how states determine their foreign policy behaviour. In this respect, two hypotheses are claimed in the study. The first hypothesis argues that states determine their foreign policy behaviour in response to their threat perceptions. As a result of this, states which perceive threat apply realist foreign policy behaviour against the threatening state. As the second hypothesis, it is argued that intra-state variables also shape foreign policy behaviour of states and unified positions against systemic pressures of foreign policy executive in a state facilitate determining certain foreign policy behaviour. In order to test these hypotheses, case study method is used and U.S. foreign policy behaviour towards China is analysed. As the first case, gradual increase of Chinese military expenditures and modernization in the post-2008 period is examined. As the second case, regional sovereignty claims of China in the same period is examined. As a result of these examined cases, it is concluded that United States perceive threat from Chinese foreign policy behaviours during Obama period and U.S. applied containment strategy as a realist foreign policy behaviour towards China. Keywords: Threat, Foreign Policy, Foreign policy executive, U.S., China
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2524
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
518668.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

100
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.