Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2531
Title: Kusurlu demokrasilerde korku ve dış politika ilişkisi
Other Titles: Fear and foreign policy on defective democracies
Authors: Özpek, Burak Bilgehan
Pehlivanlı, Çağrı
Keywords: Fear
Defective
Democracies
Corruption
Conflict
Liberalism
Korku
Kusurlu Demokrasi
Yolsuzluk
Çatışma
Liberalizm
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Pehlivanlı, Ç. (2018). Kusurlu demokrasilerde korku ve dış politika ilişkisi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmada kusurlu demokrasilerde korku ile dış politika tercihleri arasındaki ilişkiye odaklanılmaktadır. Çalışmadaki ana du?şu?nce, liberal demokrasilerden farklı olarak, kusurlu demokrasilerin u?lkedeki ekonomik refahın dağıtımı konusunda bir korku motivasyonuna sahip olduğudur. Bu motivasyonu anlamak ve analiz etmek için kaynakların keyfi dağıtımı, yolsuzluk ve ahbap-çavuş kapitalizmi seviyesi mu?dahil değişken olarak incelenmiştir. Bu değişkenlerin yu?ksek olduğu u?lkelerdeki hu?ku?metlerin denetimsizliği ise bağımsız değişken olarak tanımlanmıştır. Liberal ve kusurlu demokrasilerin dış politikada yaşadıkları çatışma/anlaşmazlık sayıları bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Çalışma göstermektedir ki, kaynakların keyfi dağıtılmadığı, yolsuzluğa karşı şeffaflığın yu?ksek olduğu ve iktisadi du?zenin ahbap çavuş kapitalizmine dayanmadığı liberal demokrasiler daha barışçıl ve daha az çatışmacı dış politika tercihlerinde bulunurken; kaynakların keyfi dağıtıldığı, yu?ksek yolsuzluğun-du?şu?k şeffaflığın olduğu ve ahbap-çavış kapitalizminin yu?ksek olduğu kusurlu demokrasiler daha çatışmacı ve daha az uzlaşmacı dış politika tercihlerinde bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Korku, Kusurlu Demokrasi, Yolsuzluk, Çatışma, Liberalizm
This study focuses on the relationship between fear and conflict on foreign policy. The mail idea of this study is that unlike liberal democracies, defective democracies have a fear motivation regarding the distribution of economic prosperity. To understand and analyze this motivation, arbitrary distribution of state's resources, corruption and lack of transparency, crony-capitalism level are considered as intervening variables. Unchecked governments which have maximum level of these factors are defined as independent variables. Conflict/dispute number of liberal and defective democracies are studied as dependent variables. Finally, this dissertation shows that liberal democracies which have checked governments, low arbitrary distribution, corruption, and crony capitalism level are more inclined to pursue peaceful foreign policies while defective democracies which have high arbitrary distribution, corruption and crony capitalism level are more inclined to pursue aggressive foreign policies. Keywords: Fear, Defective Democracies, Corruption, Conflict, Liberalism
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2531
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
519255.pdf2.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

100
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.