Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2593
Title: Türkiye’de Yaya Tutumları ve Yaya Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Other Titles: Investigating the Relation between Pedestrian Attitudes and Behaviors in Turkey
Authors: Serin, Gizem
Öz, Cansu
Öz, Bahar
Lajunen, Timo
280079
Keywords: pedestrian behaviors
pedestrian attitudes
pedestrian behavior scale
pedestrian attitude questionnaire
Issue Date: 2018
Publisher: Middle East Technical University
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Source: Serin, G., Öz, C., Öz, B., & Lajunen, T. Türkiye’de Yaya Tutumları ve Yaya Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 1(1), 54-68.
Abstract: The aim of this study was to examine the relationship between pedestrian safety attitudes and pedestrian behaviors by using the attitude questionnaire developed for this study. For this purpose, in the process of data collection, the data were collected from a total of 553 pedestrians whose age ranged from 18 to 55 by using the newly developed Pedestrian Attitude Questionnaire and Pedestrian Behavior Scale developed by Nordfjærn ve Şimşekoğlu (2013). Exploratory factor analysis for the newly developed Pedestrian Attitude Questionnaire showed a two-factor structure named as attitudes towards other road users and attitudes towards traffic rules. To examine the relationship between pedestrian attitudes and pedestrian behaviors, hierarchical regression analyses were conducted. The results showed that attitudes toward other road users were positively related to transgressions and aggressive violations and negatively related to attentional violations, and attitudes toward traffic rules were positively related to transgressions, attentional violations, and aggressive pedestrian behaviors
Bu çalışmanın amacı yaya tutum ve davranışları arasındaki ilişkiyi, bu çalışma kapsamında geliştirilen bir yaya tutum ölçeğini kullanarak incelemektir. Bu amaçla, veri toplama sürecinde yeni geliştirilen Yaya Tutum Ölçeği ve Nordfjærn ve Şimşekoğlu (2013) tarafından geliştirilen Yaya Davranış Ölçeği kullanılarak, yaşları 18 ile 55 arasında değişmekte olan 553 kişiden veri toplanmıştır. Yeni geliştirilen Yaya Tutum Ölçeği’nin faktör yapısı açımlayıcı faktör analizi kullanarak analiz edilmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda Yaya Tutum Ölçeği’nin diğer yol kullanıcılarına ilişkin tutumlar ve trafik kurallarına ilişkin tutumlar olmak üzere iki faktörden oluştuğu görülmüştür. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuçlar, diğer yol kullanıcılarına ilişkin tutumların kural ihlalleri ve saldırgan davranışlar ile pozitif, dikkate dayalı ihlaller ile negatif ve trafik kurallarına ilişkin tutumların yayaların kural ihlalleri, dikkatsiz ihlalleri ve saldırgan davranışlarıyla pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuad/issue/36875/420890
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2593
ISSN: 2667-8071
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.