Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3216
Title: Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemili Hastalarda RFC G80A Polimorfizmi ve MTHFR Polimorfizmleri ile İlişkilendirilmesi
Other Titles: The RFC G80A Polymorphism in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia and Its Correlation with MTHFR Polymorphisms
Authors: Akın, Dilara Fatma
Kürekçi, Ahmet Emin
Akar, Mehmet Nejat
258887
Keywords: childhood acute lymphoblastic leukemia
polymorphism
RFC
MTHFR
çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemili
polimorfizm
RFC
MTHFR
Issue Date: 2018
Source: Akın, D. F., Kürekçi, A. E., & Akar, N. (2018). Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemili Hastalarda RFC G80A Polimorfizmi ve MTHFR Polimorfizmleri ile İlişkilendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülten, 49(2), 180-183
Abstract: Objective: Folate metabolic pathway plays a significant role in leukemogenesis because of its necessity for nucleotide synt-hesis and DNA methylation. Folate deficiency causes DNA da-mage. Thus polymorphisms of folate-related genes may affect the susceptibility to childhood Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL). MTHFR (Methylenetetrahydrofolate Reductase), DHFR (Dihydrofolate reductase), CBS (Cystathionine ?-synthase), TYMS (Thymidylate Synthase) and RFC have an important role in folate pathway because of their activated variants modulate synthesis of DNA and levels of folate. In this study, we aimed to investigate whether polymorphisms in genes related to folate metabolic pathway influence the risk to childhood ALL
Amaç: Aterosklerotik dizüstü darlıklarının tedavisinde perkütan endovasküler girişimler efektif bir tedavi yöntemi olarak uygulanmakta- dır. Ancak kritik bacak iskemisine neden olan diz altı arterlerin darlıklarının tedavisinde ise halen altın standart tedavi yöntemi yoktur. Biz bu çalışmada kritik bacak iskemisi ile kliniğimize başvuran ve perkütan transluminal balon anjiyoplasti yapılan hastaların sonuçları- nı sunmayı planladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 67 hasta alındı (ortalama yaş 62,4, %82’si erkek). İşlem başarısı rezidüel stenozun <%20 olması, klinik ba- şarı ise istirahat ağrısının gerilemesi, amputasyonun engellenmesi ve yara iyileşmesinin sağlanması olarak belirlendi. Hastalar işlem son- rası 1 yıl süreyle izlendi. Bulgular: İşlem başarısı %92,5, klinik başarı işlem sonrası birinci ayda %91,7, üçüncü ayda %92,8 12. ayda %74,5 idi. İşlem ilişkili ölüm, akut tromboz, distal emboli veya acil cerrahi ihtiyacı olmadı. Sonuç: Sonuçlarımız kritik bacak iskemisi olan hastalarda perkütan balon anjiyoplastinin yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranına sahip bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir.
URI: http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprMk1qUXlNZz09
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3216
ISSN: 1300-7971
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.