Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3391
Title: Oscillatory flow forced convection in a shallow enclosure with sinusoidal bottom wall temperature
Other Titles: Sinüzoidal sıcaklık dağılımlı alt duvara sahip sığ kapalı alanda titreşimli akış yardımıyla zorlanmış taşınım
Authors: Aktaş, Murat Kadri
Angeneh, Saeid Raheimpour
Keywords: Acoustic streaming
Convective heat transfer
Non-uniform temperature profile
İkinci mertebe girdaplar
Taşınımlı ısı aktarımı
Düzgün olmayan sıcaklık profili
Issue Date: 1-Jan-2017
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Angeneh, S. (2017). Oscillatory flow forced convection in a shallow enclosure with sinusoidal bottom wall temperature. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Alt duvarın mekansal olarak eşit olmayan sıcaklık dağılımına sahip, sığ, hava dolu, iki boyutlu bir dikdörtgen kapalı alan içerisindeki taşınım ısı geçişine akustik akışın etkileri sayısal olarak incelenmiştir. Kapalı alan içerisindeki ses dalgalarının uyarımı, kapalı alanın sol duvarının periyodik hareketi ile sağlanmaktadır. Kapalı alanın üst duvarı izotermal, dikey duvarları ise adyabatiktir. Sıkıştırılabilir Navier-Stokes denklemleri ve enerji denklemi kapalı ortamdaki akış ve sıcaklık alanlarını modellemek için kullanılmıştır ve Akı-Düzeltmeli Taşınım algoritması ile çözülmüştür. Titreşim genliğinin ve alt duvar sıcaklık profillerinin etkileri incelenmiştir. Sonuçlar, ikinci mertebe girdapların, alt duvarın sıcaklık profiline ve titreşim genliğine bağlı olduğunu göstermektedir. Kapalı ortam içerisindeki akış alanının yapısı, ısı aktarım hızını etkiler. Elde edilen sonuçlar, çeşitli ısı geçişi uygulamalarının tasarımı için yardımcı olabilir.
Effects of acoustic streaming on convective heat transfer in a shallow, air-filled, two-dimensional rectangular enclosure with spatially non-uniform temperature distribution of bottom wall are investigated numerically. Excitation of the sound wave in the enclosure is achieved by a periodic motion of the enclosure left wall. The top wall of the enclosure is isothermal while the vertical walls are adiabatic. Compressible form of the Navier-Stokes equations and energy equation are utilized to simulate the flow and temperature fields in the enclosure and solved by Flux Corrected Transport algorithm. Influences of the vibration amplitude and bottom wall temperature profiles are studied. The results demonstrate that the acoustic streaming pattern depends on the temperature profile of the bottom wall and oscillation amplitude. Structure of the flow field in the enclosure affects the rate of heat transfer. The results obtained may have progressive effect on the design of various heat removal applications.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3391
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459551.pdfAngeneh_tez3.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

12
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.