Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3525
Title: Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının bölgesel yatırımlarının sezgisel bulanık mantık yöntemi ile incelenmesi
Other Titles: Examination with an intuitionistic fuzzy method by region of renewable energy investments in Turkey
Authors: Hanalioğlu, Tahir
Darende, Pınar
Keywords: Yenilenebilir enerji kaynakları
Sezgisel bulanık mantık
ÇKKV
TOPSIS
Renewable energy resource
Intuitionistic fuzzy
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Darende, P. (2019).Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının bölgesel yatırımlarının sezgisel bulanık mantık yöntemi ile incelenmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Endüstriyel gelişmeler, teknolojik gelişmeler ve nüfus artış hızı düşünüldüğünde enerji kaynaklarına olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Özellikle Türkiye gelişmekte olan ülkelerden biri olduğu için elektrik ve ısınma enerji ihtiyacı önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır. Fosil yakıt kaynaklarındaki tükenme riski ve fosil yakıtların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri ülkeleri gün geçtikçe yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmeye zorlamaktadır. Bu çalışmada, bölgelerin yenilenebilir kaynaklarının potansiyelleri dikkate alınarak, Türkiye'nin yedi farklı bölgesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının seçimi tartışılacaktır. Değerlendirme sürecinde; güneş, jeotermal, rüzgâr, biokütle ve hidroelektrik enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynağının ilgili bölgede kullanılıp kullanılmayacağını belirlemeye yönelik Sezgisel Bulanık TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi kullanılarak değerlendirilecektir. Seçilen alternatiflerin bölgelere göre yatırım öncelikleri veriler, kriterler ve uzman görüşleri kullanılarak sıralanacaktır.
The need for energy resources increases rapidly depend on industrial developments, technological developments and population growth. In this context, the energy needs of Turkey especially electricity and heating, will eventually increase in the next years since Turkey is the one of developing countries. The countries are enforced to prefer renewable energy resources over time since the decrease in fossil fuel resources and the negative effects of fossil fuels on human health and the environment. In this study, the selection of renewable energy types for seven different regions of Turkey will be discussed with considering efficiency of the renewable resources of the regions. During the evaluation process; solar, geothermal, wind, biomass and hydroelectricity energy sources are considered with using Intuitionistic Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method which is intended to determine whether will use of renewable energy in related region. The investment priorities of selected plants according to region are determined and sorted by using data, criteria and expert opinions.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3525
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
613277 (1).pdfPınar Darende_Tez8.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

8
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.