Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/392
Title: Optimal frekans atlamalı diziler
Other Titles: Optimal frequency hopping sequences
Authors: Saygı, Zülfikar
Kahraman, Seda
Keywords: Frekans atlamalı dizi üretim yöntemleri =Construction methods of optimal frequency hopping sequences,Optimal frekans atlamalı dizi çiftleri = Optimal frequency hopping sequence pairs,Optimal frekans atlamalı dizi ailesi =Optimal frequency hopping sequence families, Lempel- Greenberger sınırı =Lempel - Greenberger bound,Frekans atlamalı diziler =Frequency hopping sequences,Optimal frekans atlamalı diziler =Optimal frequency hopping sequences. <br _mce_bogus="1">
Research Subject Categories::MATHEMATICS
Issue Date: 2011
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı
Source: Kahraman, Seda.(2011).Optimal frekans atlamalı diziler.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,Ankara.
Abstract: Bu tezin amacı, Frekans Atlamalı Kod Bölü¸sümlü Çoklu Eri¸sim1 (FH-CDMA), Bluetoothve ultra geni¸s bant gibi popüler sistemlerde kullanılan Optimal Frekans Atlamalı Dizilerin(FHS lerin) olu¸sturulmasıdır. Literatürde optimalli?gi belirleyen sınırlar bulunmaktadır. Buradakioptimallik Lempel-Greenberger ve Peng-Fan anlamındadır. Bu tezde, 1974 den bugüneyayımlanmı¸s optimal FHS üretim metodları incelenmi¸s ve bir tabloda toplanmı¸stır. AyrıcaLempel-Greenberger Sınırı nın keskin bir sınır olup olmadı?gının incelenmesi için 1974 teyayımlamı¸s makalede bulunun optimallik sınırı ve ispatı verilmi¸stir. FHS lerin olu¸sturulmasındakullanılan cebirsel, kombinatorik vs. gibi bir çok metod vardır. Bunların içindencebirsel bir üretim metodu olan ?Iz Fonksiyonu ile üretim yapan 4 makale incelenmi¸s ve bunlarınMAGMA ile gerçekle¸stirimi yapılarak örnekleri incelenmi¸stir. Ayrıca girilen parametreleregöre FHS olu¸sturan yeni bir MAGMA kodu yazılmı¸stır ve yeni optimal dizilerin varlı?gıincelenmi¸stir. Sabit parametreler için optimal FHS ler bulunmu¸stur ancak bunlar henüz birkurala oturtulamamaktadır. Yeni optimal FHS üretim arayı¸sımız devam etmekte olup ilerleyençalı¸smalarımızda, ?Iz Fonksiyonunun yanı sıra di?ger üretim metodları için de benzer bir çalı¸smayürütülebilir.The purpose of this thesis is constructing Optimal Frequency Hopping Sequences (FHSs)which are used in popular systems such as Frequency Hopping-Code Division Multiple Access(FH-CDMA), Bluetooth and Ultra-Wide Band. There are bounds in literature determining optimality.The optimality here is by means of Lempel-Greenberger and Peng-Fan. In this thesis,construction methods of optimal FHSs published since 1974 are analysed and gathered in atable. In addition, so as to examine the sharpness of Lempel-Greenberger Bound, the optimalitybound and its proof given in the paper published in 1974 take place. There are severalmethods for constructing optimal FHSs like algebraic, combinatorial e.t.c.. Four papers givingalgebraic construction via trace function are analysed and their examples are builded by implementingconstruction methods in MAGMA. Additionally, a MAGMA code is implemented inorder to construct FHSs for entered parameters and new existing optimal FHSs are searched.There are optimal FHSs for some fixed parameters, but there is not captured any pattern yet.Our search for optimal FHS construction is not finished. In our future study, we are planningto do the same study that we have done for Trace function for other techniques.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/392
Appears in Collections:Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kahraman%2C%20Seda.pdf294.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

136
checked on Oct 3, 2022

Download(s)

8
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.